Lagkommentaren ger en kvalitativ och praktisk vägledning för tolkningen av regelverket.

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är den lag som styr köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel.

Offentlig upphandling upplevs ofta som ett komplicerat rättsområde. JP Kommentarer LOU ger en kvalitativ och praktisk vägledning vid tolkningen av regelverket, såväl för upphandlande myndigheter som anbudsgivare. Kommentarerna är skrivna av framstående advokater med stor erfarenhet av regelverket. Förutom de informativa lagkommentarerna ges användaren tillgång till ett stort utbud av relaterat material, såsom förarbeten, vägledande domar och angränsande lagstiftning. Tjänsten speglar alltid gällande rätt och utgör med sin bredd, detaljrikedom och aktualitet ett arbetsverktyg i framkant.