Kurser inom fastighetsrätt och entreprenadrätt | JP Infonet

Kurser inom fastighetsrätt och entreprenadrätt

Sök bland våra kurser inom Fastighet

 • Vi erbjuder en fördjupningskurs för dig som arbetat med dessa frågor en tid och är väl initierad i frågorna. Kursen behandlar ett antal frågeställningar som har sin utgångspunkt i upphandling av byggentreprenader med kopplingar till gränsande rättsområden. (6,5 undervisningstimmar)

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Per-Ola Bergqvist
 • Denna tvådagarskurs ger dig en bred översikt över fastighetsrätten med fördjupning i vissa valda delar. Den teoretiska basen varvas med praktiska exempel som sätter de olika reglerna i ett större sammanhang. Syftet är att bygga en helhetsförståelse för fastighetsrättsliga problem och lösningar. (12 undervisningstimmar)    

  Stockholm 2-dagarskurs Föreläsare: Tomas Vesterlin
 • Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten med början i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet m.m. (5,75 undervisningstimmar)

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Stefan Rubenson
 • Kursen ger dig en grundlig genomgång av servitutet som rättsfigur där vi ser till möjligheter och begränsningar vid upplåtelse och utövande av servitut. Den ger även en fördjupning av de vanligast förekommande utmaningarna med servitut samt en genomgång av aktuell rättspraxis. (6,5 undervisningstimmar)

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Tomas Vesterlin
 • Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten med början i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet m.m. (5,75 undervisningstimmar)

  Göteborg 1-dagskurs Föreläsare: Stefan Rubenson
 • Denna tvådagarskurs ger dig den grundläggande systematiken och innehållet i byggbranschens standardavtal, främst AB 04, samt fördjupning i vissa frågor i övriga standardavtal och en översikt av övriga rättskällor.  (11 undervisningstimmar)      

  Stockholm 2-dagarskurs Föreläsare: Peter Degerfeldt
 • Kursen innehåller en grundläggande genomgång av Plan- och bygglagen (PBL) med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed. Viss fördjupning sker inom de mest aktuella frågeställningarna.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Johannes Holmgren
 • Kursen tar ett helhetsgrepp på frågeställningar i gränslandet mellan LOU, hyresavtalsreglering och entreprenadrätten. Den riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult m.fl.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Per-Ola Bergqvist
 • Denna kurs ger dig en genomgång av förrättningsprocessen med fokus på möjligheten till insyn och inflytande samt med fördjupning inom alla praktiskt viktiga moment. 

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Tomas Vesterlin
 • Kursen innehåller en genomgång av de regler i Plan- och bygglagen som påverkar planprocesser, exploateringsavtal mm med kopplingar till miljöbalken. Reglerna om miljöbedömningar i miljöbalken som trädde i kraft 1/1 2018 är inkluderade i kursen som även tar upp den nya regleringen av MKN.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Pia Pehrson
 • Kursen ger en grundlig genomgång lokalhyresavtalet med fördjupning inom de praktiskt vanligaste frågeställningarna.

 • Kursen behandlar bygglovet ur ett fördjupningsperspektiv. Vi behandlar senaste årens nyheter och praxis och går in mer på djupet i de frågor som har mest praktisk betydelse för arbetet med och kring bygglov.

  Föreläsare: Johannes Holmgren
 • Kursen behandlar ersättningsrätten vid intrång på eller inlösen av fastighet med speciell inriktning på frågorna inom jord- och skogsbruk. Vi behandlar såväl lagstiftning som värderingsprinciper och praxis.

  Föreläsare: Leif Norell
 • Under denna kurs går vi igenom de legala ramarna för ett markanvisningsavtal samt vilka villkor som kan eller bör finnas med i ett avtal.     

  Föreläsare: Tomas Vesterlin
 • Kursen ger en bred, och i vissa valda delar fördjupad, genomgång av de olika skatter som på ett eller annat sätt belastar eller kan komma att belasta fastighet och/eller deras ägare och vänder sig till advokater, fastighets- och bolagsjurister m.fl. 

  Föreläsare: Jan Kleerup, Peter Nilsson
 • Kursen går grundläggande igenom bestämmelser och principer för fastighetsbildning och riktar sig främst till dig som arbetar inom kommun och landsting som jurist, advokat, handläggare eller enhetschef.

  Föreläsare: Emma Eriksson