JP Infonet.se

Miljörätt

Miljörätt

Miljörätt är ett brett rättsområde som rör skyddet av den yttre miljön, hälsoskydd och nyttjandet av naturresurser. Den mest centrala lagen på området är miljöbalken som började gälla den 1 januari 1999. Andra viktiga lagar är till exempel plan- och bygglagen och skogsvårdslagen.

Miljörätt är ett av vår största rättsområden och vi hjälper ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver i sitt dagliga arbete. Bland våra kunder finns både myndigheter, så som mark- och miljödomstolar, kommuner, länsstyrelser, Naturvårdsverket och privata företag samt advokatbyråer som är specialiserade inom miljörätt.

Vi har stor expertis inom miljöområdet i form av våra egna jurister och de externa experter som vi anlitar. Bland våra experter finns allt från professorer och advokater till ingenjörer och biologer. På så sätt täcker vi in miljörättens tvärvetenskapliga karaktär.

Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Exempel på andra ämnen som vi bevakar är hälsoskydd, strandskydd, artskydd, biotopskydd, kemikalier, avfall, energi, transporter samt kommunalt vatten och avlopp. Vi ger dig helt enkelt en mycket omfattande bevakning av området miljörätt.