Jan Gustafsson

Tekniskt råd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt

Jan Gustafsson är civilingenjör lantmäteri och arbetar som tekniskt råd i Mark- och miljööverdomstolen sedan 2009. Han har tidigare arbetat inom Lantmäteriet och näringslivet.

Jan är medförfattare till lagkommentaren till fastighetsbildningslagen.