Bo Ericson

Arbetsrättsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB

Bo Ericson är arbetsrättsjurist och arbetar på LO-TCO Rättsskydd AB. Som ombud har han företrätt anställda och fackförbund i olika typer av rättstvister, främst arbetsrättsliga tvister vid Arbetsdomstolen men även i brottmål och skadeståndsrättsliga mål vid tingsrätter och hovrätter. En stor del av tiden upptas av numera seminarier och föreläsningar i arbetsrätt och arbetsmiljörätt samt undervisning vid Örebro och Uppsala universitet. Han är författare till boken Arbetsmiljölagen och medförfattare till  böckerna SemesterlagenLedighetslagarnaPreskription i arbetsrättenRehabiliteringsansvaret samt medförfattare till en kommentar om Visselblåsarlagen (digitalt Juno, Nordstedts/Karnov Group). Han har också medverkat som juridisk expert i flera statliga utredningar. 

Bo skriver för JP Arbetsrättsnet och JP Arbetsmiljönet.