Kalle Larsson

Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kalle Larsson arbetar som förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner och har sedan tidigare lång erfarenhet inom familjerätten. Tidigare verksam som kommunjurist med inriktning på mjuka frågor men främst inom familjerätt i vid bemärkelse. Har även arbetat på advokatbyrå och juristfirma med inriktning på humanjuridik samt varit förordnad som boutredningsman.

Hans specialområden är familjerätt med främst inriktning på överförmyndarfrågor och arvsrätt, socialrätt med inriktning på dödsbon samt övrig lagstiftning med anknytning till avlidna i bred bemärkelse. Yrkesmässigt hanterar han 10-20 frågor per dygn från landets överförmyndare och socialnämnder. Kalle medverkar som expert i Ställföreträdarutredningen (JU 2019:03) och är flitigt anlitad som föreläsare.