Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Vår hållbarhetspolicy

Hållbarhet för JP Infonet

För JP Infonet innebär en hållbar verksamhet att på ett ansvarsfullt och innovativt sätt skapa långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, miljömässiga, arbetsmiljömässiga som sociala perspektiv. Det innebär också att JP Infonet inspirerar, stödjer och påverkar medarbetare och andra aktörer i samhället till att agera mer hållbart. 

Hållbarhet ska vara en grundläggande och vägledande princip för all verksamhet som JP Infonet bedriver. Genom öppenhet eftersträvar vi en dialog med olika intressenter för att utveckla arbetssätt och göra relevanta prioriteringar. Vi förutsätter samma öppenhet från våra leverantörer.

Verksamheten ska präglas av hög affärsmoral, god affärssed, ansvarskännande, opartiskhet och systematiskt arbete mot korruption. Vi ska alltid agera föredömligt, mot kunder och leverantörer såväl som mot samarbetspartners och det samhälle vi verkar i. Vi arbetar förebyggande inom alla våra områden och strävar efter att fatta långsiktigt kloka beslut. 

En hållbar verksamhet fordrar vidare en ekonomi som präglas av helhetssyn och medvetna val. JP Infonet strävar därför efter största möjliga verksamhetsnytta utifrån varje investerad krona. 

Vi arbetar tillsammans för att ständigt förbättra verksamheten och utforma arbetssätt som ger effektiva flöden ur flera perspektiv. Att vara lyhörda inför förväntningar och reaktioner från vår omvärld och löpande utvärdera vårt arbete utgör viktiga delar i vårt förbättringsarbete. Korta beslutsvägar med stort ansvar i verksamheten samt kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetare skapar en handlingskraftig organisation med hög medvetenhet kring i vilken riktning vi vill verka.

Jämlikhet, mångfald och en god arbetsmiljö

JP Infonet strävar efter en långsiktigt hållbar verksamhet, där medarbetarna är en självklar tillgång för företagets tillväxt. Vår ambition är givetvis noll olycksfall och ingen arbetsrelaterad ohälsa, liksom att vi arbetar för en frisk balans mellan arbetsliv och privatliv. Ett tydligt ledarskap är ytterligare en nyckel till en långsiktigt hållbar arbetsplats.

Vår arbetsmiljö ska vara utvecklande och stimulerande. Alla medarbetare ska känna arbetsglädje, stolthet, trygghet och framtidstro i sitt arbete. Det ska vara högt i tak och alltid finnas plats för utveckling av medarbetare och arbetsuppgifter.

Vi har ett väl fungerande samarbete med våra representerade fackförbund, väl involverade skyddsombud och tillämpar självklart kollektivavtal.

Vårt arbete präglas av ömsesidig respekt samt tolerans för olikheter och ingen form av kränkande särbehandling eller diskriminering accepteras. Vi arbetar vidare aktivt med att främja jämlikhet och mångfald.

Miljömässiga och sociala perspektiv på hållbarhet

Att hushålla med resurser är viktigt för oss. Vi arbetar med att ständigt förbättra vår egen miljöprestanda samtidigt som vi förebygger och minskar den negativa påverkan som vår verksamhet ger upphov till. Det gör vi genom att ha en effektiv energianvändning i våra lokaler, hushålla med resurser när vi utför våra uppdrag, möjliggöra digitala möten och alltid ta hänsyn till miljöpåverkan när resor genomförs. Vi ställer också miljökrav på våra leverantörer och använder våra egna kanaler för att informera och influera våra kunder.

JP Infonet har ett starkt samhällsengagemang och samarbetar med flera organisationer inom de områden där vi verkar, till exempel genom att ta emot studenter och stötta nyutbildade juristers nätverk.

Certifieringar och krav

JP Infonet är certifierade enligt ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och ISO 45001 (Arbetsmiljö). Utöver det följer vi självklart de lagar och krav som gäller för vår verksamhet.