Anna Christiernsson

Docent i miljörätt vid Stockholms universitet

Anna Christiernsson disputerade 2011 och är både forskare och lärare i miljörätt vid Stockholms Universitet. Hennes pågående forskning handlar bland annat om fiske och skydd av biologisk mångfald i Östersjön samt om miljörättsliga principers funktion vid naturdispensprövningar.  Hon har tidigare forskat om jakt- och fiskelagstiftning, havs- och vattenförvaltning och miljökvalitetsnormer. Hon är dessutom ledamot i Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Anna Christiernsson skriver för JP Miljönet.