Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Biträdesavtal vid offentlig upphandling

I den här analysen beskrivs några problem som kan uppkomma vid offentliga upphandlingar av IT-lösningar/system.

28 mar 2023

Dödligheten på grund av arbetsrelaterad stress bedöms öka i framtiden

Varje år dör drygt 700 personer av jobbstress och fler riskerar att dö av detta i framtiden. Det visar en ny sammanställning från Arbetsmiljöverket.

28 mar 2023

Högsta domstolen vägleder om indiciebevisning

I två omtalade domar diskuterar HD hur bevisprövningen ska utföras i mål där bevisningen är indirekt, alltså bygger på indicier. Vår expert Gustaf Almkvist har analyserat målen.

28 mar 2023

Kamerabevakningen vid Apoteas logistikcenter granskas

Bolaget får en reprimand av IMY och föreläggs att rätta till bristerna inom fyra veckor efter att beslutet vunnit laga kraft.

24 mar 2023

Man döms för förberedelse till olovlig avlyssning

En man döms för förberedelse till olovlig avlyssning efter att ha placerat avlyssningsutrustning i sin chefs arbetsrum. Det framgår av en ny hovrättsdom.

24 mar 2023

Mer information om risker vid berusning med lustgas

Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna får nu i uppdrag att sprida information om risker vid berusning med lustgas.

21 mar 2023

Bristande dokumentation av brusten blindtarm

IVO kritiserar en vårdcentral för fördröjd diagnos, vård och behandling samt bristande dokumentation.

21 mar 2023

Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Den 1 mars tog regeringen emot slutbetänkandet om statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Ta del av vad utredningen föreslår här!

20 mar 2023

Brister i läkemedelsbehandling på särskilda boenden för äldre

Det finns brister i den palliativa vården och läkemedelsbehandlingen på särskilda boenden för äldre runt om i landet. Det visar en tillsyn som IVO genomför.

20 mar 2023

Nya föreskrifter om anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen

Föreskrifterna börjar gälla den 1 april 2023.

17 mar 2023

Fortsatt LVU-vård av barn som isolerades av sina föräldrar under pandemin

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål.

17 mar 2023

Nytt förslag om förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Regeringen lämnar i en ny proposition ett antal förslag som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott.

17 mar 2023

”Lagkommentarerna hjälper till att förklara vad som avses med de olika förbuden, begreppen och undantagen”

Nu finns nya lagkommentarer till marknadsmissbrukslagen och EU:s marknadsmissbruksförordning publicerade i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med författaren Johan Lycke!

16 mar 2023

Ny förordning om en andra omgång av elstöd

Regeringen har beslutat om en förordning om en andra omgång av elstöd för att stötta hushåll som drabbas av höga elpriser. Den börjar gälla den 27 mars 2023.

14 mar 2023

Nytt stöd om att förhandla vid offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt stöd som går igenom grunderna om förhandling enligt upphandlingsreglerna.

14 mar 2023

Tillåtet att förbjuda negativa prisposter

HFD har i mål 766-22 behandlat frågan om en upphandlande myndighet får ställa upp obligatoriska krav i en upphandling som innebär att delpriserna i anbudet inte får understiga noll kronor. Läs vår analys kring målet!

14 mar 2023

Vad har huvudmannen för ansvar när arbetet kring kränkande behandling delegerats till rektor?

Är huvudmannen skyldig att följa upp varje enskilt ärende trots att det är delegerat till rektor? Vår skoljurist besvarar frågan!

10 mar 2023

Lagändringar kring antibiotikaanvändning i djurhållningen

Regeringen har beslutat om utfärdande av lagändringar för anpassning till nya EU-förordningar inom djurläkemedelsområdet. Ändringarna bidrar till en fortsatt ansvarsfull användning av antibiotika och till arbetet mot antimikrobiell resistens. 

10 mar 2023

Ny rapport om avtalsuppföljning

Det finns brister i avtalsuppföljningen inom offentlig upphandling. Det visar en ny forskningsrapport som har genomförts på uppdrag av Konkurrensverket.

10 mar 2023

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,