Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Nya hårda regler för tobaksfria nikotinprodukter på gång

Den 29 mars 2021 la regeringen fram ett förslag till nya regler för tobaksfria nikotinprodukter genom SOU 2021:22. JP Infonets expert Katarina Ladenfors analyserar förslaget.

26 nov 2021

Beslut rörande klagomål är överklagbara

Monika Wendleby har analyserat en intressant dom från kammarrätten som öppnar upp för att besluten ska kunna överklagas.

22 nov 2021

Ändringar föreslås i mediegrundlagarna

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i mediegrundlagarna.

22 nov 2021

SKR:s väntetidsdatabas granskas av IMY

Integritetsskyddsmyndigheten har beslutat att inleda en granskning av Sveriges Kommuner och Regioners nationella väntetidsdatabas.

22 nov 2021

Slopad straffreduktion för unga vuxna vid allvarlig brottslighet

Läs sammanfattningen av det nya lagförslaget.

19 nov 2021

Socialnämnden begärde ut mammans hela patientjournal vid barnutredning

JO beslutar att det är fel av socialnämnden att begära ut mammans hela patientjournal vid barnutredning.

19 nov 2021

Fler åtgärder krävs för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

Utredare har fått i uppdrag av regeringen att ta fram åtgärder för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

19 nov 2021

Omplacering av arbetstagare som är anställd med lönebidrag

Vår jurist Emma Wallin svarar på en fråga kring detta. Läs svaret här!

16 nov 2021

Proposition om ämnesbetyg för gymnasiet

Ny proposition för att bättre spegla elevernas kunskaper och främja kunskapsutveckling.

16 nov 2021

Utvecklingsprojekt bidrog till att fler stannade inom vuxenutbildningen

En studiecoach bidrog till att fler elever inom vuxenutbildningen fick stöd och kunde klara av studierna.

16 nov 2021

DO förstärker möjligheten att anmäla diskriminering

Vid årsskiftet inför DO möjligheten att anmäla överträdelser av diskrimineringslagen.

15 nov 2021

Nya föreskrifter och allmänna råd om föräldraskap och assisterad befruktning

Nytt beslut om nya föreskrifter och allmänna råd gällande föräldraskap och assisterad befruktning. 

8 nov 2021

Konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete

Ett företag ska betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete. Det har PMD slagit fast i en dom.

8 nov 2021

Skärpta krav på hållbarhet vid offentlig upphandling

Regeringen har i en ny promemoria föreslagit att upphandlande myndigheter ska bli skyldiga att beakta klimatet vid upphandlingar.

4 nov 2021

Ny lag om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna

Regeringen vill införa en ny lag som ska främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

3 nov 2021

Förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja

JP Infonets expert Jenny Blomqvist redogör för förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja.

3 nov 2021

Överförmyndare dröjde över två år med att ansöka om förvaltarskap

Vår expert Carl-Gustaf Tryblom analyserar beslut gällande långsam handläggning av ärende om förvaltarskap. 

3 nov 2021

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,