Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Handling som laddats upp i extern molntjänst är inte allmän

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024

Ungas valdeltagande minskar

För första gången på 20 år minskar valdeltagandet bland unga i åldrarna 18–24 år. Det framgår av en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.  

11 apr 2024

Företagens klimatansvar och due diligence

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

Klimatanpassade avtal blir den nya standarden

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024

Straffrättsligt ansvar vid flera möjliga orsaker: Fick vi egentligen lära oss något nytt?

I ”Dödsorsaken” kommer HD fram till att det, vid flera möjliga orsaker, är tillräckligt att en handling bidragit till brottsoffrets död för att döma den åtalade för mord. Vår expert Dennis Martinsson analyserar här målet.   

9 apr 2024

Vaccinkritisk sjuksköterska förlorar legitimationen

Ansvarsnämnden återkallar legitimationen för en sjuksköterska som har uttryckt sig vaccinationskritiskt i rådgivningssamtal för 1177 Vårdguiden.

8 apr 2024

Hur ser läget kring informationssäkerhetsarbetet ut i kommunerna?

  SKR har publicerat resultaten av undersökningar om hur det går för kommuner i deras informationssäkerhetsarbete.  

8 apr 2024

Kraftig ökning av cyberangrepp under förra året

Antalet försök till cyberangrepp ökade kraftigt mot statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga tjänster under 2023. Det framgår av MSB:s årsredovisning av it-incidentrapporter. 

8 apr 2024

Dömde kammarrätten rätt i MedHelp-målet?

Vår expert Monika Wendleby går i den här analysen igenom avgörandet utifrån olika EU-rättskällor.

8 apr 2024

Energipolitikens långsiktiga inriktning

Regeringen har presenterat sin proposition Energipolitikens långsiktiga inriktning. I denna analys går klimatexperten Mattias Goldmann igenom förslagen och den fortsatta processen.

4 apr 2024

Regeringsuppdrag för ökat bostadsbyggande

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024

Nytt argument i kammarrätten var föremål för preklusion

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

Indexjustering av pris vid upphandling av kollektivtrafik

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Uppsägning av hyresavtal på grund av brottslighet

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fastighetsägare ska få utökade möjligheter att bryta med hyresgäster som begår brottsliga handlingar.

22 mar 2024

Ingen avverkning i skog med knärot

Flera skogsägare ansökte om dispens från artskyddsbestämmelserna för att få avverka skog där den nationellt fridlysta orkidén knärot fanns. MÖD avslår dock skogsägarnas ansökan.

19 mar 2024

“This summit will be key in understanding the critical role lawyers have in the climate crisis”

On April 18th, the Law and Climate Change Summit will take place. We've had the pleasure of interviewing Becky Annison, Head of Engagement at The Chancery Lane Project, who is one of the speakers at the conference.

18 mar 2024

Lönefordrans uppkomst avseende insolvensrätten – HD återupprättar systemet i ”Emmabodas resningsansökan”

HD beviljade resning av AD 2022 nr 26 i ”Emmabodas resningsansökan”. I denna analys undersöker vår expert Jonatan Schytzer det rättsfallet.

15 mar 2024

Utbetalning av Kronofogden med befriande verkan på grund av bedrägeri?

Frågan rörde om Kronofogdemyndigheten med befriande verkan har utbetalt belopp till annan än den skattskyldige grundat på ett bedrägeri. Domen analyseras av advokat Börje Leidhammar.

15 mar 2024

När ska biblioteksregeln tillämpas på myndighetsinterna handläggningsstöd?

Tillämpningen av biblioteksregeln på myndighetsinterna handläggningsstöd förklaras och kommenteras här av vår jurist Maja Almgren.

15 mar 2024

1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,