Stefan Rubenson

Jurist och Miljörättsexpert, Senior Advisor

Stefan Rubenson har tidigare varit ordförande i Statens Va-nämnd och chef för Miljödepartementets rättsenhet med ansvar för lagstiftningsarbetet av miljöbalken. Han har skrivit flera böcker i miljörätt och ansvarar för sanktionslagstiftningen i Kommentaren till miljöbalken. 

Stefan håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet.

Kurser

Dagvattenjuridik
Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten
Förorenad mark - efterbehandlingsansvaret i dag
Gröna utmaningar – en hållbar miljöjuridik för framtiden
Miljörättens grunder och regleringar