Logga in

Glömt ditt lösenord?

Sandra Friberg

Lektor och docent i civilrätt vid Uppsala universitet

Sandra Friberg är lektor och docent i civilrätt vid Uppsala universitet. Hon har tidigare även varit anställd som lektor i straffrätt vid samma universitet och har författat läromedel i ämnet. Hennes forskning och undervisning är främst inriktad på civilrätt, särskilt skadeståndsrätt.

Vem är du? Berätta om din bakgrund!

Jag tog min jur. kand. examen i Uppsala och började direkt efter examen att undervisa på juridiska institutionen. Efter ett par år övergick jag till att doktorera och disputerade sedan i december 2010. Min avhandling, Kränkningsersättning. Skadestånd för kränkning genom brott, blev den första svenska monografin om kränkningsersättning och den innehåller bland annat en jämförelse av de straff- och skadeståndsrättsliga förutsättningarna för ansvar, ett omfattande kapitel om processrättsliga aspekter på skadeståndsanspråk i brottmål, en diskussion om hur skadestånd för kränkning förhåller sig till ideellt skadestånd för personskada och andra, icke-brottsliga, kränkningar (till exempel ersättning vid diskriminering eller överträdelse av EKMR) samt en redogörelse för den skadelidandes möjligheter att få ersättning från sin hemförsäkring eller Brottsoffermyndigheten.

Efter disputation anställdes jag först som lektor i straffrätt och senare i civilrätt, och jag har fortsatt arbeta med rättsfrågor som anknyter på olika sätt till dessa båda ämnen, även om min hemvist framför allt är inom skadeståndsrätten. Jag har deltagit i Företagsbotsutredningen (2016), hållit kurser och föreläst för aktörer inom rättsväsendet om framför allt skadestånd vid brott. Efter ett par längre perioder av föräldraledighet har jag sedan ett par år tillbaka återupptagit min forsknings- och undervisningsverksamhet vid Juridiska fakulteten. Jag är också för närvarande tillförordnad styrelseordförande vid CEMFOR (Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism) och engagerar mig gärna i brottsofferfrågor.

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom dina område de närmaste åren?

Jag kan tänka mig att det fortsätter att vara stort fokus på skadestånd för ideella skador och kanske särskilt kopplat till överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter. Kommittén om grundlagsskadestånd ska leverera sitt betänkande i sommar, och i samband med det kan man tänka sig att både principiella och praktiska frågor blir föremål för fortsatt diskussion. Frågor om skadeståndsansvar och ersättningsberäkning när personuppgifter har behandlats på ett felaktigt sätt enligt dataskyddsförordningen kommer sannolikt att bli fler, och det kommer med all sannolikhet bli alltmer fokus på skadeståndsfrågor kopplade till artificiell intelligens (AI), till exempel vad gäller ansvarsförutsättningar, hur oaktsamhetsbedömningar kan göras och hur den traditionella skadeståndsrätten kan tillämpas på AI-relaterade skador. Vid Uppsala universitet pågår en stor satsning på forskning (finansierad av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse) om hur AI påverkar människa och samhälle. Ett av delprojekten, som leds av professor Anna-Sara Lind, är inriktade på de juridiska frågorna med AI och i detta kommer även skadeståndsrättsliga frågor kunna placeras.

Vad ser du som den idag största utmaningen i branscher som påverkas av dina rättsområde?

En av de största utmaningarna för juridiken och juristerna kan jag tänka mig är att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen kring till exempel AI, lite grann på samma sätt som vi har sett att det uppkommit svårigheter när juridiska frågor aktualiserats på internet eller i en digital miljö. Det finns i dessa fall många gånger en eftersläpning i hur olika etablerade rättsliga lösningar på frågor som förekommer i en fysisk miljö blivit problematiska att tillämpa i en ny, icke-fysisk, kontext. 

Hur ser du på att skriva analyser för JP Infonet? 

Jag ser mycket fram mot att skriva analyser för JP Infonet! Det har under lång tid varit en betydelsefull del för mitt eget arbete att kunna läsa kollegers rättsfallsanalyser från olika rättsområden och på så sätt hålla mig uppdaterad och få inblick i andra rättsområden som jag själv inte primärt inriktar mig på. Att få möjlighet att nu själv vara en del av denna verksamhet hos JP Infonet känns både hedrande och utmanande!

Fotograf: Magnus Aronson

Författare i följande tjänster