Kurser inom Socialrätt | JP Infonet

Kurser i socialrätt

Gå en kurs i socialrätt och fördjupa dina kunskaper om lagstiftning och regelverk. Våra kurser i socialrätt vägleder dig i vilka rättsliga ramar som gäller i fråga om personlig assistans, handläggning av ekonomiskt bistånd, barnrätt och barnkonventionen och mycket mer. Våra kurser i socialrätt vänder sig till dig som arbetar som handläggare, administratör eller på annat sätt är verksam inom socialtjänsten och vill bredda din kunskapsbas.

Sök rätt utbildning i socialrätt bland våra kurser

 • Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen inom såväl kommunal som privat verksamhet. Främst gäller det dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS, men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

  Stockholm ½-dagskurs Kursledare: Beatrice Nordebrink
 • Kursen Utbildning för administratörer inom socialtjänsten  -​ en juridisk grundkurs, riktar sig till assistenter, receptionister och andra med motsvarande administrativa arbetsuppgifter inom socialtjänsten.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Emma Fall, Gustaf von Essen
 • Under en halvdag reder vi ut vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för högre kvalitet och säkerhet i verksamheten.

  Stockholm ½-dagskurs
 • Under denna kurs ges en grundlig genomgång av regelverket gällande barn och unga i familjehemsvård och socialtjänstens ansvar före, under och efter placering.  

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Ulrika Ekebro
 • Kursen riktar sig till chefer och anställda som behöver kännedom om vilka lagar och föreskrifter som gäller och som behöver ta ett strategiskt och systematiskt grepp om hur man arbetar förebyggande och åtgärdande kring problem med hot, våld och trakasserier i sin organisation.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Jessica Deinoff, Susanne Strand
 • Kursen Utbildning för administratörer inom socialtjänsten  -​ en juridisk grundkurs, riktar sig till assistenter, receptionister och andra med motsvarande administrativa arbetsuppgifter inom socialtjänsten.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Emma Fall, Anna Giertz
 • När ett gynnande beslut om ekonomisk ersättning för personlig assistans fattats av kommunen är ärendet inte nödvändigtvis avslutat. Den enskilde kan vara missnöjd med antalet timmar men också med den tidpunkt från vilken ekonomisk ersättning ska betalas ut.

  Stockholm ½-dagskurs Kursledare: Finn Kronsporre
 • Lär dig att implementera barnkonventionen både organisatoriskt och praktiskt i din verksamhet. Under en fördjupningsdag behandlar vi ledningsstruktur, nulägesanalys och handlingsplan samt andra steg som är nödvändiga för en rättighetsbaserad verksamhet.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Marie Lundin Karphammar
 • Under denna tvådagarskurs ger suveräna Natalie Glotz Stade dig en övergripande föreläsning inom socialtjänstjuridik med fördjupning i de viktigaste lagarna, med fokus på verksamhetsområdet IFO, individ- och familjeomsorg. Då socialtjänstlagen är en ramlag kompletteras avsnitten med kunskap om andra författningar vilket ger fördjupade och nödvändiga kunskaper.

  Stockholm 2-dagarskurs Kursledare: Natalie Glotz Stade
 • Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen inom såväl kommunal som privat verksamhet. Främst gäller det dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS, men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Beatrice Nordebrink
 • Kursen Förvaltningsrätt och myndighetsutövning ger en översikt av rättssystemet och de regler som gäller vid myndighetsutövningen. Särskilda krav på tjänstemannen gällande objektivitet, att anmäla jäv och bisysslor samt vad som räknas som muta tas också upp. En fördjupning görs inom de områden som har störst praktisk betydelse i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor. (6 undervisningstimmar)

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Janna Sundberg
 • Kursen ger fördjupande kunskaper i handläggning, beslutsfattande och bedömning inom olika delar av handläggningsprocessen. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare inom kommunen och passar såväl erfarna som mindre erfarna handläggare. 

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Nils Allan Danielsson
 • Lär dig att implementera barnkonventionen både organisatoriskt och praktiskt i din verksamhet. Under en fördjupningsdag behandlar vi ledningsstruktur, nulägesanalys och handlingsplan samt andra steg som är nödvändiga för en rättighetsbaserad verksamhet.

  Malmö 1-dagskurs Kursledare: Marie Lundin Karphammar
 • Kursen Utbildning för administratörer inom socialtjänsten  -​ en juridisk grundkurs, riktar sig till assistenter, receptionister och andra med motsvarande administrativa arbetsuppgifter inom socialtjänsten.

  Göteborg 1-dagskurs Kursledare: Emma Fall, Anna Giertz
 • Denna kurs ger deltagarna en genomgång av vad kommunal hälso- och sjukvård är samt tar upp regelverket kring ansvarsfördelning samt samverkansregler och vårdplanering och delegering. Även regelverket kring sammanhållen journalföring och sekretess behandlas.

  Kursledare: Linda Larsson
 • Kursen ger en genomgång av utredning och fastställande av faderskap/ föräldraskap med fördjupningar inom de viktigaste områdena. Gällande rätt och aktuell praxis ger uppdaterad kunskap till alla som arbetar inom området. (5,75 undervisningstimmar)

  Kursledare: Anna Agardh , Clara Henley
 • Barnrättsstrateg
  Sociala frågor

  Kurspaketet ger en grundlig utbildning i barnkonventionen som svensk lag. Vad innebär det att både implementera den och  tillämpa barnkonventionen som lag i den egna verksamheten. Teori varvas med reflektioner, workshops, diskussioner, analys, metod, strategi och hemuppgifter.

 • Under kursen får du en genomgång och i vissa delar en fördjupning av de familjerättsliga frågeställningarna som faller inom kommunens ansvar. Det gäller allt från fastställande av faderskap och adoption till de återkommande frågorna om vårdnad, boende och umgänge.(5,5 undervisningstimmar)

  Kursledare: Ylva Hedén
 • Kursen ger dig en grundlig genomgång av vad en rättighetsbaserad socialtjänst innebär strategiskt, organisatoriskt och praktiskt utifrån att Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. Den ger även en fördjupning av svåra avvägningar, när lagar står mot varandra.

 • Den här kursen innehåller en genomgång av LVU med hänvisning till förarbeten, praxis och JO-beslut. Kursen utgår från de grundläggande förutsättningarna för tvångsvård och fortsätter med de olika steg som krävs för att ett korrekt och rättssäkert beslutsunderlag ska kunna biläggas socialnämndens ansökan om vård till förvaltningsrätten. 

  Kursledare: Emma Fall
 • Under kursen ges en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation inom socialtjänstens verksamhetsområde. Kursen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen och passar dig som arbetar som chef eller handläggare inom socialtjänsten. 

  Kursledare: Ulrika Ekebro
 • Kursen riktar sig till chefer och anställda som behöver kännedom om vilka lagar och föreskrifter som gäller och som behöver ta ett strategiskt och systematiskt grepp om hur man arbetar förebyggande och åtgärdande kring problem med hot, våld och trakasserier i sin organisation.

 • Denna kurs ger en grundläggande genomgång av föreskrifterna gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den som leder HVB-verksamhet.

 • Som tjänsteperson i offentlig sektor har du ett ökat ansvar att göra rätt. Den här kursen ger dig en överblick över gällande lagar och många praktiska exempel från tjänstepersonens vardag. Vilka särskilda krav ställs på dig?

  Kursledare: Natalie Glotz Stade
 • Under en halvdag reder vi ut vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för högre kvalitet och säkerhet i verksamheten.

  Kursledare: Emma Fall
 • Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunen. För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs vissa grundkunskaper inom området.

  Kursledare: Cornelia Englén
 • Kursen innehåller en genomgång av aktuella lagbestämmelser med nedslag i förarbeten och aktuell rättspraxis inom LVU-området. Bl.a. behandlas grunderna att bereda vård, frågor om omedelbart omhändertagande, tidsfrister samt omprövning och vårdens upphörande. (5,75 undervisningstimmar) 

  Kursledare: Anna Lindén, Ylva Hedén
 • Kursen riktar sig till handläggare och chefer och ger dig ökad kunskap inom regelverken kring utredning enligt SoL och LVM. Vi behandlar frågeställningarna från ansvaret via utredningen och delaktigheten till planeringen av insatserna och även uppföljning och dokumentation.

 • Kursen syftar till att plocka fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd och riktar sig främst till dig som är ny inom området.

  Kursledare: Nils Allan Danielsson
 • Under kursen ger vår expert Natalie Glotz Stade dig som arbetar med offentlighets- och sekretessfrågor inom socialtjänsten en gedigen genomgång av alla områdets bestämmelser och problem. Kursen belyser även GDPR och relevant speciallagstiftning.

  Kursledare: Natalie Glotz Stade
 • Denna tvådagarskurs ger en omfattande genomgång av de rättsliga ramarna kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat lagstiftning och dagsaktuell praxis, ekonomiska frågor kring ersättning, olika typer av assistans och senaste lagändringar.

  Kursledare: Finn Kronsporre
 • Under kursen sker en genomgång av det grundläggande regelverket kring handläggning och dokumentation, inklusive de nya lagändringarna. Särskilt fokus läggs på hur informationsinsamling, analys och bedömning ska kunna säkerställa att barnets bästa i möjligaste mån tillvaratas.

  Kursledare: Ulrika Ekebro
 • Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad både enskilda, ombud och kommuner bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans. (6 undervisningstimmar)

  Kursledare: Finn Kronsporre
 • Utbildningen ger deltagarna kunskap om juridiken och hur juridiken interagerar med det praktiska sociala utredningsarbetet inom äldreomsorgen.

  Kursledare: Beatrice Nordebrink