Upphandling av juridiska informationstjänster är en viktig och komplex investering. Även om upphandlingar inom branschen inte omsätter de största summorna, kan valet av leverantör få stor påverkan på den totala kostnadsbilden. Det juridiska stödets användbarhet och kvalitet är av avgörande betydelse för ett effektivt resursanvändande och kompetenssäkring samt för att undvika omständliga rättsprocesser.

Medan antalet leverantörer på marknaden är få – och skiljer sig åt avsevärt vad gäller praktisk funktion, djup och omfattning – är dess användargrupper många. De olika målgrupperna kräver i regel tjänster som är nischade gentemot just dem och deras unika behov. Risken är annars att stödet enbart blir en trygghet i teorin.

Till exempel har en bygglovshandläggare inte behov av samma juridiska stöd som en rektor. På samma vis möter en medarbetare vid en omsorgsförvaltning inte samma frågeställningar som kommunjuristen. Till och med inom samma nämnd kan olika flöden vara nödvändiga. Exemplen kan tyckas övertydliga – ändå är missuppfattningen att en universallösning kan täcka samtliga behov inte ovanlig.

Ytterligare en komplexitet ligger i att informationsbranschen är i ständig förändring. För fem till tio år sedan kunde en rättsdatabas värde ligga i att finna digitaliserat material samlat på ett och samma ställe. I dagens informationssamhälle behöver vi snarare hjälp att sortera i det stora digitala flöde som omger oss. ”Informationsstress” har blivit ett begrepp och värdet kan i dag främst sägas ligga i att få ett kvalitetssäkrat urval. Trots detta utformas förfrågningsunderlagen inte sällan på samma sätt som för ett decennium sedan.

En lyckad upphandling är därför vanligen en som ger beställaren reell möjlighet att förstå vilken tjänst på marknaden som bäst matchar de tänkta användarnas olika behov. Med över 20 års erfarenhet som leverantör till offentlig sektor delar vi gärna med oss av vår kunskap om hur du når dit.

Vår guide innehåller: 

  • Behovsanalys
  • Dialog och marknadsanalys
  • Kravställning
  • Utvärderingsmodell
  • Alternativa tillvägagångssätt

Se hela guiden här

Vi har även sammanställt vanligt förekommande frågor och svar om våra tjänster inför eller under upphandling. Sammanställningen innehåller bland annat svar på frågor som: 

  • Inom vilka rättsområden erbjuder ni informationstjänster?
  • Vilket material och vilka funktioner finns i tjänsterna?
  • Hur kan tjänsterna anpassas till varje enskild användare? 
  • Vilken typ av support och användarutbildning erbjuder ni?
  • Hur sker inloggning?

Se FAQ här

Kammarkollegiet genomförde under 2020 en förstudie i syfte att utreda vinningen med ett statligt ramavtal för juridiska informationstjänster. Förstudien innebar en grundlig kartläggning av marknaden, både vad gäller leverantörer och användare. Projektgruppens slutsats blev att inte rekommendera ett statligt ramavtal, med hänvisning till bristande konkurrens på så vis att leverantörerna får anses tillgodose olika typer av behov. 

Se Kammarkollegiets förstudierapport här

Vill du ha ytterligare stöd eller råd – exempelvis kring tidigare upphandlingar eller RFI:er, vilka regler och beräkningar som gäller för direktupphandling eller mer information om våra tjänster är du välkommen att kontakta oss.

greta_bostrom_120x150.jpg

Greta Boström
Anbudsansvarig / Upphandlingsjurist
Telefon + 46 8 120 990 86 | Mobil + 46 70 007 90 25
greta.bostrom@jpinfonet.se