Genom lagkommentaren får du en klargörande och djupgående genomgång av lagtexten, paragraf för paragraf.

Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som innehåller de grundläggande reglerna för hälso- och sjukvård i Sverige. Där finns bland annat bestämmelser som klargör ansvarsfördelningen mellan landstingen och kommunerna. De krav som uppställs i lagen är till för att skapa trygghet, lättillgänglighet och respekt för patientens självbestämmande.

Den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) trädde i kraft den 1 april 2017. Den tidigare hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) finns också kommenterad i tjänsten.

 I JP Kommentarer Hälso- och sjukvårdslagen får du en klargörande och djupgående genomgång av regelverket, paragraf för paragraf. Lagkommentaren baserar sig främst på förarbeten och vägledande praxis. Genom tjänsten får du också tillgång till angränsande lagstiftning och de senaste uppdateringarna inom rättsområdet.  Kommentarerna uppdateras löpande och speglar alltid den gällande lydelsen av lagen.