Lagkommentaren utgör ett värdefullt arbetsverktyg för dig som arbetar med plan- och bygglagen.

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag (2010:900), PBL, i kraft. Lagen, som reglerar byggande och planläggning av mark och vatten, moderniserar och förtydligar den äldre plan- och bygglagen (1987:10) och ersätter även lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

JP Kommentarer Plan- och bygglagen är författad av jurister med gedigen erfarenhet av rättsområdet. Kommentarerna baserar sig på bland annat förarbeten, praxis, rapporter och andra vägledande dokument. Genom tjänsten får du också tillgång till angränsande lagstiftning och de senaste uppdateringarna.

Lagkommentaren utgör ett värdefullt arbetsverktyg för dig som arbetar inom det plan- och byggrättsliga området. Det användarvänliga formatet gör att tjänsten passar såväl bygglovshandläggaren som domstolsjuristen. Självklart speglar lagkommentaren alltid gällande rätt.