Lagkommentar socialrätt | JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek socialrätt finns lagkommentar till

 • socialtjänstlagen,
 • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrede (LSS),
 • lagen om vård av unga (LVU),
 • lagen om vård av missbrukare (LVM)
 • lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten,
 • lagen om bostadsanpassningsbidrag,
 • 22 kap. socialförsäkringsbalken om omvårdbidrag,
 • 50 kap. socialförsäkringenbalken om merkostnadsersättning, 
 • 51 kap. socialförsäkringsbalken om assistansersättning,
 • 52 kap. socialförsäkringsbalken om bilstöd och
 • delar av 110 kap. socialförsäkringsbalken om handläggning av ärenden. 

Tjänsten vänder sig till dig som möter socialrätten i din vardag. Här får du en snabb överblick och stöd för att fatta väl underbyggda och rättssäkra beslut. Förutom de informativa lagkommentarerna innehåller tjänsten också relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning.

Lagkommentarerna uppdateras två gånger per år – för att du ska vara uppdaterad.

Socialtjänstlagen

Med kommentarer författade av:

Eva Lillie
Eva Lillie

Redaktionschef, jurist

Socialtjänstlagen utgör grunden för socialtjänstens verksamhet. Lagen är en ramlag som anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten. Utifrån det ges varje kommun möjligheter att utforma sin socialtjänst efter skiftande behov. Syftet med lagkommentarerna är att tydliggöra lagtextens betydelse i praktiken.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Med kommentarer författade av:

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Lagkommentaren riktar sig till alla som behöver ha god kännedom om hur LSS ska tillämpas och fungerar; handläggare och beslutsfattare i kommuner, domstolar, assistansbolag med flera.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Med kommentarer författade av:

Carl-Gustaf Tryblom
Carl-Gustaf Tryblom

F.d. byråchef vid Justitieombudsmannen

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en skyddslag för barn och unga under 21 år. Lagen reglerar tvångsomhändertagande när nödvändig hjälp och stöd inte kan genomföras med samtycke från barnet/den unge och den unges föräldrar. 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Med kommentarer författade av:

Carl-Gustaf Tryblom
Carl-Gustaf Tryblom

F.d. byråchef vid Justitieombudsmannen

Med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, kan personer som missbrukar exempelvis alkohol eller narkotika bli föremål för vård utan eget samtycke. Att bereda någon tvångsvård är ett ingrepp i den enskildes frihet och integritet. Därmed ställs stora krav på den som arbetar med ärenden om vård med stöd av LVM.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag

Med kommentarer författade av:

Natalie Glotz
Natalie Glotz

Förvaltningsjurist vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad

Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018 och ersatte då den tidigare lagen. Personer som har en funktionsnedsättning kan få bostadsanpassningsbidrag om det krävs för att deras bostad ska bli ändamålsenlig. Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan personer med funktionsnedsättningar göra de anpassningar som behövs för att deras bostad ska fungera, till exempel ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Det är kommunen som beviljar bostadsanpassningsbidrag. En förutsättning för att få bidrag är att man har en bestående eller långvarig fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Med kommentarer författade av:

Didrik Värmon
Didrik Värmon

Rådgivare, jurist

Eva Lillie
Eva Lillie

Redaktionschef, jurist

I socialtjänstens kontakt med klienter uppstår ofta situationer som innebär att personuppgifter behandlas. Socialnämnden är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos socialnämnden och inom socialförvaltningens olika verksamhetsområden. Behandling av personuppgifter sker bland annat enligt lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

22 kap. socialförsäkringsbalken om omvårdbidrag

Med kommentarer författade av:

Vårdbidrag är ett ekonomiskt stöd som kan betalas ut till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom. Även personer som likställs med föräldrar kan vara mottagare av stödet. Bidrag kan erhållas fram till juni månad det år barnet fyller 19 år. Vårdbidraget ska kompensera för det extra vård-, omsorgs- och tillsynsarbete som föräldrar utför på grund av barnets sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan också kompensera inkomstbortfall om en förälder måste stanna hemma från förvärvsarbete för att vårda sitt barn. Bidraget ersätter även vissa merkostnader som familjen har på grund av barnets funktionsnedsättning. Vårdbidraget är, bortsett från merkostnadsdelen, en beskattningsbar inkomst.

51 kap. socialförsäkringsbalken om asistansersättning

Med kommentarer författade av:

Assistansersättning är ett bidrag som kan ges till personer för kostnader som uppstår i samband med deras behov av personlig assistans. Reglerna om assistansersättning finns framförallt i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). I lagkommentaren ges en grundlig genomgång av regelverket. Förutom balkens 51:a kapitel kommenteras också andra relevanta bestämmelser, bland annat andra delar av socialförsäkringsbalken, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. 

52 kap. socialförsäkringsbalken om bilstöd

Med kommentarer författade av:

Personer med varaktiga funktionsnedsättningar som har väsentliga svårigheter att förflytta sig eller att använda allmänna kommunikationer kan få ekonomiskt stöd för inköp och anpassning av bil eller annat fordon. Stödet kan också ges till föräldrar och andra personer som har barn med funktionsnedsättning. I vissa fall ges bidrag för körkortsutbildning.
Bilstöd kan sökas vart nionde år. För att göra det enklare att bedöma vem som har rätt till stödet har Försäkringskassan skapat olika grupper. Det betyder att den som ansöker om stöd måste tillhöra någon av de fem bidragsgrupperna för att ha rätt till bilstöd.

50 kap. socialförsäkringenbalken om merkostnadsersättning

Med kommentarer författade av:

Merkostnadsersättning kallades tidigare handikappersättning. Den syftar till att kompensera för tidskrävande hjälpbehov och betydande merutgifter som uppkommer till följd av en persons funktionsnedsättning eller sjukdom. Personen i fråga kan få merkostnadsersättning från och med juli månad det år han eller hon fyller 19 år, då rätten till vårdbidrag upphör. Merkostnadsersättnings storlek beror på vilket behov av hjälp som föreligger och hur stora merkostnaderna är.