Lagkommentar processrätt | JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek processrätt finns lagkommentar till förvaltningsprocesslagen, delgivningslagen, lagen om mark- och miljödomstolar och lagen om särskild företrädare för barn.

Tjänsten vänder sig till dig som möter processrättsliga frågor i din vardag. Här får du en snabb överblick och stöd för att fatta väl underbyggda och rättssäkra beslut.

Förutom de informativa lagkommentarerna innehåller tjänsten också relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning.

Lagkommentarerna uppdateras två gånger per år – för att du ska vara uppdaterad.

Delgivningslagen

Med kommentarer författade av:

Natalie Glotz
Natalie Glotz

Förvaltningsjurist vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad

Delgivning är ett sätt att säkerställa att den som berörs av ett mål eller ärende har tagit del av viktig information.  Delgivningsförfarandet regleras i delgivningslagen (2010:1932). Av lagen framgår bland annat vem som är ansvarig för att delgivning sker och när de olika delgivningsalternativen kan och får användas. Förutsättningarna för att få tillämpa ett visst delgivningssätt är ofta detaljrika och konsekvenserna av en felaktig tillämpning svåra, på så sätt att den rättsliga process som avsågs inledas eller genomföras avstannar.

Förvaltningsprocesslagen

Med kommentarer författade av:

Anders Bengtsson
Anders Bengtsson

F.d chefsrådman i Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

Carin Jahn
Carin Jahn

Kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm

Gustaf Wall
Gustaf Wall

Jur.dr, universitetsadjunkt, Uppsala universitet

Förvaltningsprocesslagen (FPL) reglerar rättegångsförfarandet och handläggningen i förvaltningsdomstolarna. Tillsammans med lagen (1971:281) om allmänna förvaltningsdomstolar fyller FPL  samma funktion som rättegångsbalken har för de allmänna domstolarna.

FPL är enligt 2 § subsidiär till annan lagstiftning vilket innebär att om det finns en lag med andra förfaranderegler ska den tillämpas istället. Som exempel på lagar med sådana regler kan nämnas skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Lagen om mark- och miljödomstolar

Med kommentarer författade av:

Per-Anders Broqvist
Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar reglerar handläggningen av mål och ärenden i mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen samt viss handläggning i Högsta domstolen.

Lagen om särskild företrädare för barn

Med kommentarer författade av:

Carl-Gustaf Tryblom
Carl-Gustaf Tryblom

F.d. byråchef vid Justitieombudsmannen

Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn syftar till att stärka möjligheteterna att tillvarata barns rättigheter när en vårdnadshavare eller någon som står denne nära, misstänks för brott mot barnet. 

För att möjliggöra att förhör med barnet och att en eventuell rättsmedicinsk undersökning kan genomföras utan att närstående eller vårdnadshavare påverkar barnet kan tingsrätten på åklagarens begäran interimistiskt och utan vårdnadshavarens vetskap förordna en särskild företrädare. Tidsrymden för åtgärderna är kort då barnet ska genomgå åtgärderna utan vårdnadshavarens vetskap och då vårdnadshavaren skall informeras härom så snart de vidtagits.