Lagkommentar marknads- och immaterialrätt | JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek marknads- och immaterialrätt finns lagkommentar till lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen), lagen om namn och bild i reklam, marknadsföringslagen (MFL), mönsterskyddslagen, varumärkeslagen (VmL) och dataskyddsförordningen (GDPR). I tjänsten finns även lagkommentarer till avtalsvillkorslagarna, vilket består av lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare (AVLN) och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande (AVKL). Snart finns även lagkommentarer till konkurrenslagen, lagen om företagsnamn, patentlagen och firmalagen.

Kommentarerna vänder sig till dig som möter marknads- och immaterialrätten i din vardag. Kommentarerna ger dig en snabb överblick över rättsområdet. Du får också en kvalitativ och praktisk vägledning vid tolkningen av regelverket.

Förutom de informativa lagkommentarerna innehåller tjänsten också relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning.

Lagkommentarerna uppdateras två gånger per år – för att du alltid ska vara uppdaterad.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Med kommentarer författade av:

Henrik Palmcrantz
Henrik Palmcrantz

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Alexander Jute
Alexander Jute

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Erik Victor Ragnå
Erik Victor Ragnå

Advokat, Advokatfirman MarLaw

EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679, mer känd som ”GDPR” (General Data Protection Regulation), syftar till att skapa ett harmoniserat och likvärdigt skydd för personuppgifter i hela EU. Förordningen är direkt tillämplig som lag i medlemsstaterna och innehåller ett omfattande generellt tillämpligt regelverk avseende personuppgiftsbehandling med bestämmelser om bland annat grundläggande principer för tillåten behandling, registrerades rättigheter, informationskrav, personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträden, internationella överföringar, tekniskt och organisatoriskt dataskydd, sanktionsavgifter och om tillsynsmyndigheter. Förordningen har ett mycket vidsträckt tillämpningsområde och i princip all behandling av personuppgifter omfattas av regelverket.

Upphovsrättslagen

Med kommentarer författade av:

Jonas Holm
Jonas Holm

Senior Associate, Advokatfirman MarLaw

Martin Zeitlin
Martin Zeitlin

Associate, Advokatfirman MarLaw

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen eller URL) behandlar skydd för ekonomiska och ideella rättigheter till litterära och konstnärliga alster som uppnår en viss form av originalitet samt undantag och inskränkningar i dessa rättigheter. Lagen innehåller också skydd för så kallade närstående rättigheter till vissa andra typer av alster samt processregler vid intrång i upphovsrätten samt bestämmelser avseende vissa aspekter av upphovsrätt i internationella förhållanden.

Marknadsföringslagen

Med kommentarer författade av:

Daniel Tornberg
Daniel Tornberg

Advokat/CEO/Partner, Advokatfirman MarLaw

Sandra Hanson
Sandra Hanson

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Varumärkeslagen

Med kommentarer författade av:

Marcus Ateva
Marcus Ateva

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Emelie Fyhrqvist
Emelie Fyhrqvist

Senior Associate, Advokatfirman MarLaw

Filip Kylvåg
Filip Kylvåg

Associate, Advokatfirman MarLaw

Varumärkeslagen (2010:1877) reglerar skydd för varumärken. Lagen innehåller bestämmelser om vad som kan skyddas av varumärkesrätt, förutsättningarna för att uppnå skydd, ensamrättens innebörd och giltighetstid, handläggning av registreringsansökningar, möjligheterna att på olika sätt angripa redan skyddade varumärken, överlåtelser, ansvar och ersättningsskyldighet samt rättegångsbestämmelser.

Mönsterskyddslagen

Med kommentarer författade av:

Julia Asplund
Julia Asplund

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Mönsterskyddslagen (1970:485) reglerar skydd för formgivning av produkter. Lagen innehåller i huvudsak bestämmelser om vad som kan skyddas av mönsterrätt, förutsättningarna för att uppnå skydd, ensamrättens innebörd, handläggning av registreringsansökningar, giltighetstid, överlåtelse, ansvar och ersättningsskyldighet samt rättegångsbestäm­melser.

Lagen om namn och bild i reklam

Med kommentarer författade av:

Cecilia Torelm Tornberg
Cecilia Torelm Tornberg

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Lagen om namn och bild i reklam förbjuder utnyttjande av annans bild eller namn utan dennes samtycke i reklam. Lagen tar sikte på att skydda den personliga integriteten och att förhindra utnyttjande av en persons namn eller bild som argument för den produkt eller tjänst som marknadsförs. Lagen ger rätt till ideell ersättning, ersättning för förmögenhetsskada samt skada som vållats genom brott. Reglerna i vissa fall får en ekonomisk betydelse samt att de har ett immaterialrättsligt inslag eftersom de medför en ensamrätt att bestämma om och på vilket sätt medverkan i olika former av reklam ska ske.