Lagkommentar konkurrens- och upphandlingsrätt | JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek konkurrens- och upphandlingsrätt finns lagkommentar till lagen om offentlig upphandling (LOU) och delar av lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Tjänsten vänder sig till dig som möter konkurrens- och upphandlingsrätten i din vardag. Kommentarerna ger dig en kvalitativ och praktisk vägledning vid tolkningen av regelverket, såväl för upphandlande myndigheter som anbudsgivare.

Lagkommentarerna uppdateras två gånger per år – för att du alltid ska vara uppdaterad.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Med kommentarer författade av:

Anna Ulfsdotter Forssell
Anna Ulfsdotter Forssell

Advokat och partner, Advokatfirman Ulfsdotter

Carl Bokwall
Carl Bokwall

Advokat och partner, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Joakim Lavér
Joakim Lavér

Advokat och partner, Hannes Snellman Advokatbyrå

John Hane
John Hane

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Jonatan Wahlberg
Jonatan Wahlberg

Senior specialist, Ulfsdotter Law

Lina Håkansson Kjellén
Lina Håkansson Kjellén

Advokat, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Livia Elveljung
Livia Elveljung

Biträdande jurist, Hannes Snellman advokatbyrå

Magnus Nedström
Magnus Nedström

Advokat och delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Markus Mårline
Markus Mårline

Advokat, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Olle Lindberg
Olle Lindberg

Advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen

Olof Larsberger
Olof Larsberger

Advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå

Per-Ola Bergqvist
Per-Ola Bergqvist

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Sven Olsson
Sven Olsson

Biträdande jurist, Hannes Snellman advokatbyrå

Tahmina Sahibli
Tahmina Sahibli

Associate, Advokatfirman Kahn Pedersen

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är den lag som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen reglerar hur myndigheter får agera när de upphandlar varor, tjänster och entreprenader. 

Det primära syftet med reglerna är att säkerställa att leverantörer inom EU på ett öppet och förutsebart sätt ges möjlighet att konkurrera om offentliga kontrakt på lika och proportionerliga villkor. Reglerna ska även ge upphandlande myndigheter möjligheter att vid sina inköp ställa miljökrav och ta social hänsyn samt få mesta möjliga nytta för de offentliga medel som finansierar offentliga upphandlingar, genom att söka upp och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad.

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)

Med kommentarer författade av:

Anton Johansson
Anton Johansson

Advokat, Kastell Advokatbyrå

Björn Bergström
Björn Bergström

Senior Associate, Ramberg Advokater

Carl Norén
Carl Norén

Advokat, Kastell Advokatbyrå

Erik Sollenberg
Erik Sollenberg

Biträdande jurist, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Joakim Lavér
Joakim Lavér

Advokat och partner, Hannes Snellman Advokatbyrå

Magnus Nedström
Magnus Nedström

Advokat och delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Markus Mårline
Markus Mårline

Advokat, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Pernilla Carlsson Rasiwala
Pernilla Carlsson Rasiwala

Advokat, Brick Advokat

Per-Owe Arfwedson
Per-Owe Arfwedson

Advokat, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Sven Olsson
Sven Olsson

Biträdande jurist, Hannes Snellman advokatbyrå

Victor Pålsson Lundell
Victor Pålsson Lundell

Associate, Ramberg Advokater

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster.

Upphandlingar upplevs ofta som komplicerade. Lagkommentarerna till LUF ger en kvalitativ och praktisk vägledning vid tolkningen av regelverket, såväl för upphandlande myndigheter som anbudsgivare. Kommentarerna är skrivna av framstående jurister med omfattande erfarenhet av regelverket och dess tillämpning. Förutom de informativa lagkommentarerna ges användaren tillgång till ett stort utbud av relaterat material, såsom förarbeten, vägledande domar och angränsande lagstiftning.

Lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Med kommentarer författade av:

Erik Gadman
Erik Gadman

Advokat, Hannes Snellman advokatbyrå

Joakim Lavér
Joakim Lavér

Advokat och partner, Hannes Snellman Advokatbyrå

De grundläggande EU-​rättsliga bestämmelserna om statligt stöd återfinns i artiklarna 107-​109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-​fördraget). Bestämmelserna har implementerats i svensk rätt genom Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Lagen ska reglera stödgivares och stödmottagares skyldigheter när olagligt statsstöd har lämnats. EU:s regler innebär ett generellt förbud mot statligt stöd. Innan en medlemsstat ger statsstöd måste det först godkännas av EU-​kommissionen. En medlemsstat som har lämnat olagligt stöd ska återkräva det och den som har tagit emot ett sådant stöd ska återbetala det med ränta.