Lagkommentar hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd | JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd finns lagkommentar till hälso- och sjukvårdslagen, lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård, patientlagen och livsmedelslagen.

Tjänsten vänder sig till dig som möter hälso- och sjukvårdsrätten samt hälsoskyddsfrågor i din vardag. Här får du en snabb överblick och stöd för att fatta väl underbyggda och rättssäkra beslut.

Förutom de informativa lagkommentarerna innehåller tjänsten också relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning.

Lagkommentarerna uppdateras två gånger per år – för att du alltid ska vara uppdaterad.

Hälso- och sjukvårdslagen

Med kommentarer författade av:

Ulrika Sandén
Ulrika Sandén

Jur.dr. och universitetslektor med inriktning mot medicinsk rätt, Juridiska institutionen, Umeå universitet

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt landsting och kommuner som huvudmän. HSL är en målinriktad ramlag som innehåller de övergripande målen och riktlinjerna för hälso- och sjukvården. Utifrån det kommunala självstyret har huvudmännen viss frihet att utforma insatserna efter lokala och regionala behov.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Med kommentarer författade av:

Håkan Sandesjö
Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f. Konsumentombudsman och Diskrimineringsombudsman

Lagen om psykiatrisk tvångsvård innehåller de centrala bestämmelserna om förutsättningar för öppen eller sluten psykiatrisk tvångsvård. Huvudregeln är att ingen ska vårdas mot sin vilja, men om någon lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden uppfyller vissa andra kriterier kan personen tvångsvårdas.

Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Med kommentarer författade av:

Håkan Sandesjö
Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f. Konsumentombudsman och Diskrimineringsombudsman

Lag om rättspsykiatrisk vård reglerar förutsättningar för vård av en person som begått ett brott, men som på grund av allvarlig psykisk störning vid den tidpunkt då brott begåtts inte kan dömas till fängelse. Vården kan vara sluten eller öppen och kan kombineras med särskild utskrivningsprövning.

Livsmedelslagen

Med kommentarer författade av:

Håkan Sandesjö
Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f. Konsumentombudsman och Diskrimineringsombudsman

Den svenska livsmedelslagen kompletterar de bestämmelser i EU-förordningarna som har samma syfte som lagen och som faller inom livsmedelslagens tillämpningsområde. Lagen är utformad som en ramlag. Den syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel.

Patientlagen

Med kommentarer författade av:

Linda Larsson
Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Patientlagen stärker och tydliggör patientens ställning inom hälso- och sjukvården samt främjar patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen innehåller grundläggande bestämmelser inom hälso- och sjukvårdslagstiftningen, och hänvisar även vidare till övriga medicinrättsliga regler. Lagen ger vägledning till såväl patienter och närstående som huvudmän, vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal. Vårdgivarnas skyldigheter mot patienterna lyfts fram och samtidigt synliggör lagen patientens roll som aktör och inte bara som ett objekt för vårdgivarens agerande.