Lagkommentar förvaltningsrätt | JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek förvaltningsrätt finns lagkommentar till förvaltningslagen, kommunallagen, lagen om kommunala befogenheter, delar av offentlighets- och sekretesslagen, lagen om viten samt tryckfrihetsförordningens andra kapitel om allmänna handlingar. 

Kommentarerna vänder sig till dig som möter förvaltningsrätten i din vardag. Här får du en snabb överblick och stöd för att fatta väl underbyggda och rättssäkra beslut.

Förutom de informativa lagkommentarerna innehåller tjänsten också relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning.

Lagkommentarerna uppdateras två gånger per år – för att du alltid ska vara uppdaterad.

Förvaltningslagen

Med kommentarer författade av:

Lars Clevesköld
Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

I förvaltningslagen finns övergripande bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheter och domstolar ska handlägga förvaltningsärenden. Lagen reglerar i viss mån även annan förvaltningsverksamhet hos dessa myndigheter. Kännedom om regelverket är viktigt för en korrekt ärendehantering och för att de enskilda personer som kommer i kontakt med myndigheterna ska bemötas på rätt sätt.

Den 1 juli 2018 ersattes den tidigare förvaltningslagen (1986:223) av en helt ny förvaltningslag (2017:900).

Kommunallagen

Med kommentarer författade av:

Christer Hjert
Christer Hjert

Konsult och VD, Kommunakuten AB

Lars Clevesköld
Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Madeleine Marjasin
Madeleine Marjasin

Skoljurist, Haninge kommun

Natalie Glotz
Natalie Glotz

Förvaltningsjurist vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad

Kommunallagen är den centrala lag som reglerar kommuners och landstings befogenheter, organisation och ansvarsområden. I lagen finns bland annat bestämmelser om den allmänna kompetensen, folkomröstning och förstärkt folkinitiativ.

Den 1 januari 2018 ersattes den tidigare kommunallagen (1991:900) av den nya kommunallagen (2017:725).

Lagen om kommunala befogenheter

Med kommentarer författade av:

Olle Lundin
Olle Lundin

Professor i förvaltningsrätt

Sveriges kommuner styrs av kommunlagen (2017:725) och lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Befogenhetslagen är en speciallag som har företräde framför kommunallagen och innehåller kompetensutvidgande regler. Genom lagen ges kommuner och landsting exempelvis utvidgad kompetens att lämna bidrag till byggande av statlig väg och järnväg, lämna bidrag till högskoleverksamhet samt medfinansiera projekt inom ramen för EG:s strukturfonder och program.

Lagen om viten

Med kommentarer författade av:

Katrin Strömberg
Katrin Strömberg

Beredningsjurist på Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Med hjälp av vite kan kommuner, statliga myndigheter och länsstyrelser driva igenom vissa handlingar och förmå olika aktörer att fullgöra sina skyldigheter. Förfarandet är särskilt reglerat genom bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och skollagen. De generella och centrala bestämmelserna finns framför allt i lagen (1985:206) om viten.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Med kommentarer författade av:

Håkan Sandesjö
Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f. Konsumentombudsman och Diskrimineringsombudsman

Lars Clevesköld
Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Nina Nilsson Rådeström
Nina Nilsson Rådeström

Universitetsadjunkt vid juridiska institutionen, Umeå universitet

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) begränsar allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och offentligt anställdas yttrandefrihet. Sekretess enligt OSL begränsar också rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Utöver bestämmelserna om sekretess innehåller OSL bland annat regler om myndigheters hantering och handläggning av allmänna handlingar. Reglerna om sekretess i OSL har skapats med utgångspunkt i att handlingsoffentligheten endast får inskränkas med hänsyn till vissa särskilt skyddsvärda intressen, som exempelvis rikets säkerhet eller enskilds personliga förhållanden. Alla inskränkningar av handlingsoffentligheten måste anges i en särskild lag, vilket är OSL

Följande kapitel finns kommenterade: 1–14, 23, 25, 26, 33–35 och 37. Fler kapitel kommer snart!

Allmänna handlingar (2:a kap. tryckfrihetsförordningen)

Med kommentarer författade av:

Natalie Glotz
Natalie Glotz

Förvaltningsjurist vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad

Riksdagens, regeringens och myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. Detta är ett uttryck för offentlighetsprincipen, vilken bland annat innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF, och kan också beskrivas som att var och en som huvudregel kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut.