Lagkommentar förmögenhetsrätt | JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek förmögenhetsrätt finns nu lagkommentar till avtalslagen, lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

Kommentaren vänder sig till dig som möter avtalsrätten i din vardag. Kommentarerna ger dig en snabb överblick över rättsområdet. Du får också en kvalitativ och praktisk vägledning vid tolkningen av regelverket.

Förutom de informativa lagkommentarerna innehåller tjänsten också analyser, rättsfallskommentarer,  relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning.

Lagkommentarerna uppdateras två gånger per år – för att du alltid ska vara uppdaterad.

Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen)

Med kommentarer författade av:

Jon Kihlman
Jon Kihlman

Advokat, jur. dr

Avtalslagen – lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område – har i mer än 100 år varit en central del av den svenska civilrätten. Trots sin ålder fungerar den anmärkningsvärt väl även i ett modernt samhälle. Det beror inte minst på att den är i det närmaste helt befriad från formella krav, och att nya kommunikationsformer, såsom e-post och sms, därför inte vållar några egentliga problem.
I kommentaren behandlas ingående avtalslagens bestämmelser i huvudsak paragrafvis. I kommentarer till några bestämmelser – 1 §, 10 §, 11 § och 36 § – har samlats mer övergripande redogörelser för frågor som är av betydelse för även åtskilliga andra bestämmelser i lagen.
Lagen består av fyra kapitel. I det första behandlas slutande av avtal, även om regleringen i delar är tillämplig även för andra rättshandlingar. Det andra kapitlet behandlar fullmakter, framför allt relationen mellan fullmaktsgivare och tredje man. l det tredje kapitlet behandlas rättshandlingars ogiltighet och jämkning. Objektet för ogiltighet kan således vara ett avtal, men det kan lika gärna vara något annat slags rättshandling, såsom ett anbud, ett borgensåtagande eller något annat åtagande. Och alla rättshandlingar kan i och för sig bli föremål för jämkning. I det fjärde kapitlet behandlas en del relevanta tidpunkter och befordringsrisk för rättshandlingar.