Lagkommentar fastighetsrätt | JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek fastighetsrätt finns i nuläget lagkommentar till plan- och bygglagen (PBL).

Tjänsten vänder sig till dig som möter fastighetsrätten i din vardag. Här får du en snabb överblick och stöd för att fatta väl underbyggda och rättssäkra beslut.

Förutom de informativa lagkommentarerna innehåller tjänsten också relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning.

Lagkommentarerna uppdateras två gånger per år – för att du alltid ska vara uppdaterad.

Plan- och bygglagen (PBL)

Med kommentarer författade av:

Anders Bengtsson
Anders Bengtsson

F.d chefsrådman i Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

Katrin Strömberg
Katrin Strömberg

Beredningsjurist på Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Sven Boberg
Sven Boberg

Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Den 2 maj 2011 trädde den nu gällande plan- och bygglagen (2010:900) ikraft. Lagen avser att modernisera och förtydliga den äldre plan- och bygglagen (1987:10) och ersätter även lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. I regelverket finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

Jordabalken (JB)

Med kommentarer författade av:

Anders Bengtsson
Anders Bengtsson

F.d chefsrådman i Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

Martina Slorach
Martina Slorach

Advokat, Advance Advokatbyrå

Jordabalkens (1970:994), JB, regler tillhör den allmänna fastighetsrätten och rör främst rättsförhållanden mellan enskilda personer. Här finner du paragrafvisa lagkommentarer till 1, 2, 3 och 12 kap. JB. I 1-3 kap. JB regleras frågor om fastigheten och dess gränser, tillbehör till fastighet och rättsförhållanden mellan grannar. I 12 kap. JB regleras frågor om hyra. Detta kapitel kallas även för hyreslagen. Lagkommentaren till 1-3 kap. JB är författad av Anders Bengtsson, före detta chefsrådman i Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Författare till lagkommentaren till hyreslagen är Martina Slorach, advokat och specialist inom hyresrätt och annan fastighetsrätt med bakgrund vid bland annat Hyres-​ och arrendenämnden i Stockholm samt vid HSB Riksförbund.