Lagkommentar familjerätt | JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek familjerätt finns lagkommentar till delar av föräldrabalken och lagen om framtidsfullmakter.

Tjänsten vänder sig till dig som möter familjerätten i din vardag. Här får du en snabb överblick och stöd för att fatta väl underbyggda och rättssäkra beslut.

Förutom de informativa lagkommentarerna innehåller tjänsten också relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning.

Lagkommentarerna uppdateras två gånger per år – för att du ska vara uppdaterad.

Föräldrabalken (FB)

Med kommentarer författade av:

Linnéa Brossner
Linnéa Brossner

rättssakkunnig, Justitiedepartementet

Föräldrabalken reglerar det rättsliga förhållandet mellan barn och föräldrar. Framför allt handlar föräldrabalken om barnets rättigheter och de skyldigheter som föräldrar har gentemot sina barn. I lagen behandlas bland annat frågor om faderskap, adoption, vårdnad, umgänge och underhållsskyldighet. Det finns även regler om bland annat god man och förvaltare. 

I tjänsten finns kapitel 1–6 och 21 kommenterade.

Fler lagkommentarer kommer snart!

Lagen om framtidsfullmakter

Med kommentarer författade av:

Håkan Sandesjö
Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f. Konsumentombudsman och Diskrimineringsombudsman

Lagen (2017:310) om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017. Reglerna innebär att en person själv får bestämma hur hans eller hennes angelägenheter ska skötas i framtiden genom att ge fullmakt åt en annan person att företräda honom eller henne om han eller hon inte längre kan ta hand om sina angelägenheter.