Lagkommentar arbetsrätt och arbetsmiljörätt | JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek arbetsrätt och arbetsmiljörätt finns lagkommentar till lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), lagen om anställningsskydd (LAS), lagen om offentlig anställning (LOA), diskrimineringslagen och semesterlagen. Arbetsmiljölagen (AML) är under arbete, snart finns hela lagen kommenterad!

Tjänsten vänder sig till dig som möter arbetsrätten i din vardag. Här får du en snabb överblick och stöd för att fatta väl underbyggda och rättssäkra beslut.

Förutom de informativa lagkommentarerna innehåller tjänsten också relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning.

Lagkommentarerna uppdateras två gånger per år – för att du alltid ska vara uppdaterad.

Diskrimineringslagen

Med kommentarer författade av:

Håkan Sandesjö
Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f. Konsumentombudsman och Diskrimineringsombudsman

Diskrimineringslagen (2008:567)  innebär ett förbud mot diskriminering genom att till exempel en arbetsgivare inte får diskriminera anställda, att skolan inte får diskriminera elever och att personal i en affär inte får diskriminera sina kunder. Diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon missgynnas eller kränks på ett sätt som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:
- kön
- könsöverskridande identitet eller uttryck
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- funktionsnedsättning
- sexuell läggning och
- ålder.

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Med kommentarer författade av:

Jessica Deinoff
Jessica Deinoff

Redaktör och rådgivare, jurist

Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) är den centrala regleringen om anställningsskydd på svensk arbetsmarknad. LAS omfattar alla arbetstagare både i offentlig och privat verksamhet. Lagen gäller för såväl stora som små arbetsplatser och skiljer inte på fackligt anslutna eller oorganiserade. LAS är en arbetsrättslig skyddslagstiftning som ska värna om skyddet för den enskilde arbetstagaren i ett anställningsförhållande.

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)

Med kommentarer författade av:

Jerker Öhrfeldt
Jerker Öhrfeldt

VD, Arbetsrättsbyrån

Niklas Wallentin
Niklas Wallentin

Arbetsrättsjurist

Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilket även omfattar de anställdas rätt till medinflytande på arbetsplatsen. I lagen föreskrivs bland annat att de fackliga organisationerna har rätt till information om verksamheten om arbetsgivaren har kollektivavtal. Arbetsgivaren är vidare skyldig att förhandla med facket före beslut om att förändra verksamheten eller om att ändra förhållanden för enskilda arbetstagare.

Lagen om offentlig anställning (LOA)

Med kommentarer författade av:

Johan Sigeman
Johan Sigeman

Advokat och Delägare, Sigeman & Co

Katarina Broman
Katarina Broman

Advokat och verksam på Advokatbyrån Sigeman & CO i Malmö

Niklas Wallentin
Niklas Wallentin

Arbetsrättsjurist

Lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) reglerar anställningen för statligt anställda och i vissa fall anställda inom kommuner. De allmänna arbetsrättsliga lagarna, som till exempel lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), är tillämpliga även för offentligt anställda. LOA innehåller särskilda bestämmelser som är väsentliga för arbetsgivare och arbetstagare inom den offentliga sektorn, utöver LAS och MBL.

Arbetsmiljölagen

Med kommentarer författade av:

Jessica Deinoff
Jessica Deinoff

Redaktör och rådgivare, jurist

Arbetsmiljölagen gäller för all verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Lagen reglerar skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. I arbetsmiljöförordningen finns vissa kompletterande bestämmelser. Arbetsmiljöverkets föreskrifter anger mer detaljerade krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljön. Föreskrifterna kan till exempel gälla vissa slag av risker, psykisk påfrestning, fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner.

Semesterlagen

Med kommentarer författade av:

Karin Otterheim
Karin Otterheim

Redaktör och rådgivare, jurist

Jessica Deinoff
Jessica Deinoff

Redaktör och rådgivare, jurist

Semesterlagen (1977:480) är en av våra tidigaste arbetsrättsliga lagar. Lagen tillhör kategorin sociala skyddslagar inom arbetsrätten och den anger en miniminivå som inte får avtalas bort. Lagen är därför till stor del tvingande till arbetstagarens förmån. Bestämmelserna reglerar semesterår, semesterledighet och semesterlön samt semesterersättning. Syftet med semesterlagen är att tillförsäkra arbetstagarna tid för vila och återhämtning samt möjlighet till fritid.