Kommentaren erbjuder en kvalitativ och systematisk genomgång av ett urval av bestämmelserna i lagen.

Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för vårt statsskick. Den innebär en rätt för var och en att ta del av myndigheters allmänna handlingar. I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar.  I lagen finns också bestämmelser om tystnadsplikt som inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Lagen innehåller dessutom bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen.

I JP Kommentarer Offentlighets- och sekretesslagen finns kommentarer till följande utvalda kapitel i lagen:

  • 1-14 kap. innehåller övergripande bestämmelser om sekretess, bland annat om registrering och utlämnande av allmänna handlingar, sekretessbrytande bestämmelser, överföring av sekretess, sekretess mot den enskilde själv och ansvarsfrågor. Författare är Lars Clevesköld.
  • 26 kap.  innehåller bestämmelser om sekretess inom socialtjänst, kommunal bostadsförmedling, adoption m.m. Författare är Håkan Sandesjö.
  • 33 kap. innehåller bestämmelser om sekretess hos Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen och Konsumentombudsmannen m.m. Författare är Håkan Sandesjö.
  • 34 kap. innehåller bestämmelser om sekretess vid utsökning, indrivning, skuldsanering m.m.  Författare är Håkan Sandesjö.
  • 35 kap innehåller bestämmelser om sekretess i verksamhet som syftar till att förebygga och beivra brott. Författare är Nina Nilsson Rådeström.
  • 37 kap. innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för enskild vid utlänningskontroll, i Schengensamarbetet, m.m. Författare är Håkan Sandesjö.

JP Kommentarer Offentlighets- och sekretesslagen erbjuder en kvalitativ och systematisk genomgång av bestämmelserna. Lagkommentaren baserar sig främst på förarbeten och vägledande praxis – allting enkelt nåbart via länk från varje kommenterad paragraf. Du kan också välja att söka i materialet med sökmotorn.

Självklart speglar kommentarerna alltid gällande rätt.

JP Kommentarer Offentlighets- och sekretesslagen riktar sig til dig som bland annat arbetar inom socialtjänsten, med förundersökning hos åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket eller Skatteverket, med kommunal budget- och skuldrådgivning eller med indrivning hos Kronofogdemyndigheten.

För dig som arbetar med frågor inom offentlig förvaltning eller behöver förhålla dig till förvaltningslagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.