Lagkommentaren ger en grundlig och pedagogisk genomgång av regelverket.

Innan miljöbalken (1998:808) trädde ikraft den 1 januari 1999 fanns motsvarande reglering i 16 skilda lagar. Införandet av balken medförde en vidgad, skärpt och samordnad lagstiftning. Det huvudsakliga målet är en hållbar utveckling. Miljöbalken är med sina sju avdelningar det mest centrala regelverket inom miljörätten.

Lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar reglerar handläggningen av mål och ärenden i mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen samt viss handläggning i Högsta domstolen. Forumreglerna fanns tidigare i 20 kap. MB.

Miljörättsområdet är omfattande. För att skapa både bredd och djup har därför författare med skilda spetskompetenser inom exempelvis tillsyn, miljöstraffrätt och miljöprocess medverkat till lagkommentaren. Förutom informativa och ständigt uppdaterade kommentarer till balken, innehåller tjänsten även en kommenterad version av lagen om mark- och miljödomstolar. Kommentarerna baserar sig framförallt på förarbeten och vägledande praxis, men innehåller också djupgående analyser som på ett unikt sätt belyser rättsområdet. Allt material som lagkommentaren hänvisar till finns enkelt tillgängligt via länk och sökbart i tjänstens sökfunktion.