Lagkommentaren är användbar för dig som kommer i kontakt med frågor om framtidsfullmakter inom till exempel socialtjänsten, hos överförmyndaren, på familjerättslig juristbyrå eller inom bankväsendet.

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017. Reglerna innebär att en person själv får bestämma hur hans eller hennes angelägenheter ska skötas i framtiden genom att ge fullmakt åt en annan person att företräda honom eller henne om han eller hon inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Att man inte längre kan ta hand om sina angelägenheter kan bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

I JP Kommentarer Lagen om framtidsfullmakter finns alltid den senaste versionen av lagtexten kommenterad, paragraf för paragraf. Innehållet i lagkommentaren baseras på bland annat förarbeten, myndighetsuttalanden och relevant praxis.