Kurs – Förvaltningsprocessen i praktiken

Förvaltningsprocessen i praktiken.jpg

Förvaltningsprocessens betydelse och roll har ökat på senare tid och det är inte endast verksamma inom offentlig sektor som påverkas utan även privatpersoner, företag och deras ombud berörs. Under en heldagskurs går vi igenom det regelverk som styr den förvaltningsrättsliga processen och fördjupar oss i de mest centrala frågorna på området.

De regler som styr förvaltningsprocessen skiljer sig i mångt och mycket från de regler som styr processen i allmän domstol. Reglerna är också i viss mån begränsade vilket har medfört att praxis fått stor betydelse på området och även EU-​rätten har i dag kommit att påverka förvaltningsprocessen i Sverige.

Kursen Förvaltningsprocessen i praktiken syftar till att ge deltagarna ökad kunskap om förvaltningsprocessen med fokus på de mest centrala frågorna. Bland annat behandlas överklaganderätten, inhibition, bevisning samt domstolens utredningsplikt. Vi diskuterar och problematiserar förvaltningsprocessen utifrån ett praktiskt perspektiv och fördjupar oss i de mest aktuella frågorna.

Kursen riktar sig främst till bolagsjurister och jurister inom offentlig verksamhet men passar även advokater och biträdande jurister med flera. Det är en fördel om man som deltagare har grundläggande kunskaper om de processuella regelverken.

Kursledare

Jessica Gustavsson

Advokat

Jessica Gustavsson är advokat och har mångårig specialistkunskap inom personlig assistans och assistansersättning.

Sofia Tedsjö

Advokat

Advokat Sofia Tedsjö arbetar på C J Advokatbyrå. Hon är specialiserade inom humanjuridiken med särskilt fokus på personlig assistans.

Programpunkter för utbildningen

 • Förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen, likheter och skillnader
 • Det överklagade myndighetsbeslutet, något om motiveringsskyldigheten
 • Att tänka på kring interimistiska yrkanden
 • Hur en muntlig förhandling kan berika processmaterialet
 • Hur bedöms bevisningen?
 • Skriftväxlingen i domstol, att tänka på
 • Är domaren bunden av yrkanden och vitsordanden?
 • Bevisbördan kontra utredningsskyldigheten
 • Instansordningsprincipen
 • Vad händer efter att domen har kommit?
 • Något om att tolka prejudikat

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.