Kurs - Förvaltningsprocessen i praktiken

Förvaltningsprocessens betydelse och roll har ökat på senare tid och det är inte endast verksamma inom offentlig sektor som påverkas utan även privatpersoner, företag och deras ombud berörs. Under en heldagskurs går vi igenom det regelverk som styr den förvaltningsrättsliga processen och fördjupar oss i de mest centrala frågorna på området.

De regler som styr förvaltningsprocessen skiljer sig i mångt och mycket från de regler som styr processen i allmän domstol. Reglerna är också i viss mån begränsade vilket medfört att praxis fått stor betydelse på området och även EU-rätten har idag kommit att påverka förvaltningsprocessen i Sverige.

Kursen Förvaltningsprocessen i praktiken syftar till att ge deltagarna ökade kunskap om förvaltningsprocessen med fokus på de mest centrala frågorna. Bland annat behandlas överklaganderätten, inhibition, bevisning samt domstolens utredningsplikt. Vi diskuterar och problematiserar förvaltningsprocessen utifrån ett praktiskt perspektiv och fördjupar oss i de mest aktuella frågorna.

Kursen riktar sig främst till bolagsjurister och jurister inom offentlig verksamhet men passar även advokater och biträdande jurister m.fl. Det är en fördel om man som deltagare har grundläggande kunskaper om de processuella regelverken.

Föreläsare

Malen Wallén

Jurist

Jurist Malen Wallén, Försvarshögskolan, är mycket kunnig inom det offentligrättsliga området.

Programpunkter för utbildningen

  • Vilka myndighetsbeslut är överklagbara?
  • Vem har rätt att överklaga?
  • Bevisningen i förvaltningsdomstol.
  • Omprövning eller överklagande?
  • Inhibition.
  • Muntlig förhandling.
  • Domstolens utredningsplikt.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Kontakt

Har du frågor om kursen Förvaltningsprocessen i praktiken eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom allmän förvaltningsrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000