Kurs – Gör rätt i en lantmäteriförrättning

Lantmäteriförrättningar förekommer i alla miljöer men oberoende av förutsättningarna är det samma grundläggande regler som tillämpas, regler som styr myndighetens prövning och ger parterna stora möjligheter till inflytande och påverkan.

Med stöd av fastighetsbildningslagen kan befintliga fastigheter ändras till innehåll och omfång samtidigt som nya kan bildas. Genom anläggningslagen kan anläggningar inrättas som är av gemensamt behov för flera fastigheter. Ledningsrättslagen möjliggör anläggandet av ledningar och master på annans mark. Gemensamt för dessa processer (förrättningar) är att de handläggs av lantmäterimyndigheten.

Oberoende av vilken roll du har i förrättningen så är det viktigt att du agerar på rätt sätt för att uppnå dina eller din huvudmans syften.

Under kursen Gör rätt i en lantmäteriförrättning går vi går igenom de viktigaste momenten i en lantmäteriförrättning samt de processuella och materiella regler som är av störst praktisk betydelse. Vi fördjupar oss i hur man genom avtal och processhandlingar kan styra förrättningen i den riktning du vill.

Vi går genom vanliga brister och hur du gör strategiska val i förrättningsprocessen. Varje moment inleds med en teoretisk bas. Fördjupning sker genom flera praktiska exempel.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med förrättningar, det kan vara i rollen som jurist och advokat, konsulter, fastighetsägare, fastighetsmäklare, infrastrukturägare, exploatörer, kommuntjänstemän med flera.

Kursledare

Tomas Vesterlin

Civilingenjör och jurist, Aktiebolaget Vesterlins & Co

Civilingenjören och juristen Tomas Vesterlin är specialiserad på förrättningsjuridik och har arbetat med dessa frågor i 17 år, bl.a. som fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet. Han håller utbildning inom fastighetsrätt för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

 • De olika momenten i förrättningsprocessen; ansökan, beredning, beslut.

 • Förrättningsförfarandets särdrag, en jämförelse med andra myndighetsprocesser.

 • Att styra myndighetens arbete, hur gör jag?

 • Rätten till insyn och påverkan.

 • Ansökan, yrkande, medgivande; hur bör jag utforma dessa handlingar för avsedd effekt och vad är särskilt viktigt att tänka på?

 • Sammanträde, vad är viktigt att tänka på.

 • Tvångsåtgärder, vad gäller?

 • Att lägga ett avtal till grund för en förrättning, risker och möjligheter.

 • Förrättningskostnaderna, vem ska betala och vad är en rimlig kostnad?

 • Att överklaga en förrättning, särskilt att tänka på.

 • Andra myndigheters påverkan på förrättningen; bland annat vilka tillstånd kan krävas?

 • Att underlätta förrättningen, hur gör jag för att hålla nere förrättningskostnaderna?

 • Att underlätta förrättningen, hur gör jag för att påverka tempot i handläggningen?