Kurs - Ny som inspektör i kommunal verksamhet

Som inspektör i kommunal verksamhet berörs man av flera olika omfattande regelsystem utöver den lagstiftning som styr den verksamhet tillsynen avser. Kommunallagen styr den kommunala verksamheten i grunden. Den kan sägas utgöra spelreglerna för den kommunala demokratin. Kommunallagen innehåller ett antal bestämmelser som styr den kommunala processen och den kommunala ärendehandläggningen.

Utöver kommunallagen styrs en stor del av verksamheten, framförallt handläggning av ärenden, även av förvaltningslagens bestämmelser. För handläggningen av ärenden i kommunen krävs därför kunskaper om förvaltningslagen.

För alla som är verksamma inom offentlig sektor är kunskaper om offentlighetsprincipen av central betydelse. Att känna till reglerna om allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningens 2 kap. och reglerna om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen är därför av yttersta vikt.

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) samt därtill anslutande reglering påverkar alla verksamheten så även handläggare i kommunen. Att känna till såväl grunderna i dataskyddsreformen som i vilka avseende dessa påverkar handläggarnas dagliga arbete är viktigt, inte minst då omfattande sanktioner knutits till dessa regler.

Syftet med kursen är att ge praktiskt användbar grundläggande kunskap om viktiga regler som gäller för inspektörer i kommunal verksamhet särskild med inriktning på ärendehandläggningen. 

Föreläsare

Christer Hjert

Konsult och VD, Kommunakuten AB

Jur.kand. Christer Hjert har en bakgrund som domare och förbundsjurist på Svenska Kommunförbundet (nuvarande SKL).

Programpunkter för utbildningen

En genomgång av kommunallagens mest centrala bestämmelser.

Den kommunala organisationen och kommunallagen.

Nämndernas uppgifter och dess reglering (generellt)

 • Reglementet och dess betydelse och nämndernas avgränsning mot varandra

Delegationsreglerna, hur fördelas frågorna mellan de kommunala nivåerna?

 • Vem beslutar om vad fullmäktige/nämnd/utskott/presidie/tjänsteperson etc.
 • Principiella synpunkter på utformning av delegationsordningar
 • Vidaredelegation från förvaltningschef
 • Återrapportering av delegationsbeslut

Jävsreglerna i nämnderna och för tjänstemännen

Den nya förvaltningslagen och dess förhållande till kommunallagen.

Tryckfrihetsförordningens 2 kap

 • Offentlighetsprincipens omfattning
 • Inkomna handlingar -  upprättade handlingar - förvaringsbegreppet
 • Begreppen minnesanteckning och arbetsmaterial
 • Utlämnande av handling

 Offentlighets- och sekretesslagen

 • Vad avses med sekretess och vad får det för konsekvenser?
 • Vilka omfattas av sekretess
 • Mot vem gäller sekretessen
 • Sekretessreglernas konstruktion och systematik
 • Sekretessbrytande regler
 • Konsekvenserna av att bryta mot sekretessen
 • Meddelarfriheten, brott mot tystnadsplikten.

 Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) m.m.

 • Kort om grunderna i GDPR m.m.
 • Vilken betydelse har dataskyddsreformen för inspektörernas arbete.
 • Personuppgiftshantering i ärendehandläggning och dokumentation.
 • Särskilt om personuppgifter i fritext.

Begreppet myndighetsutövning och rättsliga principer vid myndighetsutövning

Att tillämpa reglerna om förelägganden och därtill kopplade sanktioner

Särskilt om att använda viten

Kontakt

Har du frågor om kursen Ny som inspektör i kommunal verksamhet eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom allmän förvaltningsrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000