Kurs – Avfallslagstiftningen

Miljörättens avfallslagstiftning är i ständig förändring. Under de senare åren har ett flertal nya avfallsbestämmelser införts och ytterligare ändringar gäller från den 1 augusti 2020. Vidare har den EU-​rättsliga och svenska praxisen på avfallsområdet utvecklats de senaste åren. Avfallslagstiftningen har alltid varit spännande men under de senaste åren har rättsutvecklingen varit exceptionellt snabb – det är nödvändigt att hålla sig uppdaterad. 

Särskilt frågor som rör masshantering är komplicerade och rättsutvecklingen har inte gjort frågorna enklare. 

Kursen Avfallslagstiftningen går utförligt igenom avfallslagstiftningen och analyserar frågorna djupgående ur ett rättsligt perspektiv samt går igenom de nya bestämmelserna och deras konsekvenser. Det blir även en genomgång av den EU-​rättsliga praxisen och av den relevanta svenska praxisen på området. Kursen har en juridisk inriktning, men passar även dem som är icke-​jurister med erfarenhet att arbeta med avfallsfrågor och som vill fördjupa sig i juridiken.  

Kursen riktar sig till jurister och advokater, inspektörer, miljökonsulter, projektledare, tekniska konsulter och beslutsfattare, såväl inom offentlig som privat sektor, som hanterar avfallsfrågor.

Kursledare

Oscar Heimeryd

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Advokat Oscar Heimeryd arbetar på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

Vilka är de nya avfallsreglerna och vilka konsekvenser innebär reglerna?

 • Vad är avfall?
 • Vad är en biprodukt?
 • Vilka massor undantas från avfallsreglerna och vad innebär undantaget?
 • Vad är farligt avfall?
 • Vad är återvinning och bortskaffande? Hur ska gränsen dras?
 • Hur ska uppgrävda massor hanteras?
 • Vilka krav gäller för användning av uppgrävda massor?
 • När upphör avfall att vara avfall? End of Waste-​kriterier.
 • Vilka krav ställs på deponi och det avfall som skall deponeras?
 • Var går gränsen mellan kommunalt avfall och verksamhetsavfall? Vem ska/får hantera detta avfall?
 • Vad gäller för regler vid förbränning av avfall?
 • Vad är producentansvarsavfall och vem ska hantera det?
 • Hur ska avfallshantering prövas enligt miljöprövningsförordning och hur ska genomförda ändringar i 29 kap. miljöprövningsförordningen tolkas?
 • Vad gäller vid export av avfall?

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.