Kurs – Dagvattenjuridik

Dagvattenjuridik16x9.jpg

Hantering av dagvatten är komplex och angår många olika aktörer. Det kan vara kommunala organ som va-huvudmannen, miljö- och hälsa, parkförvaltningen, gatukontoret eller kommunala fastigheter.

Men även privata aktörer som ansvarar för projektering liksom arkitekter och byggare måste ha klart för sig vilka regler som finns. Ny bebyggelse ska lokaliseras till lämplig mark och befintlig bebyggelse måste avpassas till de ökade regnmängderna. Även ingrepp i landskapet kan bli nödvändiga på grund av stegrad nederbörd.

Den juridiska regleringen av dagvatten finns i flera lagar som dessutom inte är samordnade. Såväl plan- och bygglagen som miljöbalken reglerar dagvattenfrågorna liksom vattentjänstlagen som lägger ett tungt ansvar på utbyggnaden av den kommunala hanteringen av dagvatten.

En ytterligare aspekt vid sidan av översvämningsriken är miljöaspekterna av dagvatten, exempelvis vilka föroreningar olika dagvattenmassor kan innehålla och när visst dagvatten borde tvingas renas före utsläpp i vattendrag. Här har reglerna om miljökvalitetsnormer kommit att spela en alltmer viktig roll.

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom olika kommunala samt  till privata aktörer som ansvarar för projektering som  arkitekter och byggare med flera.

Kursledare

Stefan Rubenson

Jurist och Miljörättsexpert, Senior Advisor

Stefan Rubenson har tidigare varit ordförande i Statens Va-nämnd och chef för Miljödepartementets rättsenhet med ansvar för lagstiftningsarbetet av miljöbalken. Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet.

Programpunkter för utbildningen

  • Klimatanpassad planering i juridisk belysning
  • Lämplig markanvändning enligt plan- och bygglagen
  • Vilka krav som kan ställas i detaljplan, bygglov och startbesked
  • Vattentjänstlagens regler om verksamhetsområde för dagvatten
  • Rättsliga möjligheter och begränsningar i fråga om öppna dagvattenlösningar
  • Det kommunala ansvaret för brister i dagvattenhanteringen
  • Krav på rening av dagvatten enligt miljöbalken
  • Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken
  • Rättsfall som illustrerar rättstillämpningen

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.