Kurs – Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag. För den enskilde tjänstemannen är det av yttersta vikt att ha tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra frågan om en handling kan utlämnas eller ej. Speciellt då detta sker under straffansvar.

Öppenheten är förenad med vissa risker, bland annat när det gäller uppgifter av kommersiellt intresse eller uppgifter som kan skada eller kränka någon personligen. Det kan också vara sådan information som kan skada den offentliga verksamheten. Sekretessreglerna har därför tillkommit för att väga dessa intressen mot intresset av öppenhet.

Som anställd inom statlig och kommunal verksamhet, men även inom vissa privata verksamheter, måste man kunna avgöra när en handling eller uppgift skall lämnas ut respektive när så inte får ske. Avgörandet kan ibland vara komplicerat och svårbedömt. Dessutom skall handläggningen ske skyndsamt enligt förvaltningslagen, vilket ofta betyder samma dag.

Kursen Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess innehåller en genomgång av offentlighetsprincipens grundstenar med början vid en grundlig genomgång av vad som är allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Vidare behandlas frågorna kring handlingens utlämnande samt en genomgång av sekretess med dess innebörd och uppbyggnad. Under slutet av dagen behandlas meddelarfriheten och tystnadsplikten.

Kursen riktar sig främst till anställda som i tjänsten agerar som företrädare för en myndighet och andra som måste tillämpa reglerna om allmänna handlingar och sekretess. Kursen passar lika väl för de med juridisk utbildning som de med annan bakgrund.

Deltagarkommentarer om kursen:
"Väldigt bra kurs med tydlig och lättsam föreläsare. Bra exempel"
"Bra anordnad kurs med strålande föreläsare"
"Intressant, inspirerande med svar på alla frågor och bra exempel"
"Kul att ett svårt område kan göras så lättsamt"

Kursledare

Natalie Glotz

Rådgivare, jurist

Natalie Glotz är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Programpunkter för utbildningen

 • Vad definierar en allmän handling?
 • Myndigheternas informationsplikt
 • Offentlighetsprincipen
 • Belysning av begreppen myndighet, handling och förvaring
 • Vad innebär begreppen inkommen respektive upprättad handling?
 • Vad är minnesanteckningar och mellanprodukter?
 • Skyndsam handläggning, vad innebär det?
 • Diarieföring och registrering
 • Utlämnande av handling
 • Prövning rörande uppgifters utlämnande
 • Sekretessens innebörd
 • Sekretessreglernas uppbyggnad
 • Vem skall iaktta sekretess?
 • Sekretess mellan myndigheter
 • Sekretessens räckvidd och begränsningar
 • Tystnadsplikt och meddelarfrihet
 • Överklagande av beslut rörande handlingars utlämnande