Kurs - Kvalitetsledningssystem för stödboende och HVB-hem

Lagstiftaren ställer höga krav på den som ska bedriva HVB-verksamhet. Förutom krav på ett systematiskt kvalitetsarbete, inklusive Lex Sarah bestämmelserna, finns krav på dokumentation, god kvalitet och säkerhet samt personalens kompetens. Denna utbildningsdag innebär en grundläggande genomgång av föreskrifterna gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Gällande bestämmelser för verksamheten finns bland annat i socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende.

Vi kommer att beröra upprättandet av ledningssystem för kvalitet utifrån gällande lagstiftning och de krav som finns för att bedriva HVB verksamhet, exempelvis verksamhetens inriktning och mål, rutiner för hantering av missförhållanden, synpunkter, klagomål, konflikter och hur den enskildes självbestämmande och integritet ska respekteras i arbetet, rutiner för konflikthantering, samverkan med uppdragsgivaren, utvärdering, och personalens kompetens.

Utbildningsdagen inkluderar också korta reflektionssamtal gällande innehållet i föreläsningen kopplat till den egna verksamheten.

Deltagarkommentarer från föregående kurs:
"Bra kurs, bra struktur, bra föreläsare och god fika och lunch"
"Väldigt lärorikt och mycket viktigt information levererat av en mycket kunnig föreläsare"
"Bra dokumentation som gjorde det extra lätta att följa föreläsningen"
"Mycket matnyttigt, smockfullt, bra kurs!"

Kursen riktar sig till personal och verksamhetsansvariga.

Föreläsare

Hannah Kejerhag Oldenmark

Socionom

Hannah Kejerhag Oldenmark som är auktoriserad socionom och arbetar bland annat som utbildningskonsult inom sociallagstiftningen och är en mycket uppskattad föreläsare.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

  • Definition av kvalitet för HVB för ensamkommande
  • Den enskildes självbestämmande och integritet
  • Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad
  • Systematiskt förbättringsarbete
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Personalens medverkan
  • Dokumentation av kvalitetsarbetet
  • IVO:s tillsynsansvar        

Kontakt

Har du frågor om Kvalitetsledningssystem för stödboende och HVB-hem eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000