Kurs – HVB – kvalitet och systematik ur ett ledningsperspektiv

Huvudmannens ansvar för HVB är en trygg, säker och ändamålsenlig vård som präglas av kontinuitet för att anses vara av god kvalitet. Lagstiftaren ställer höga krav på den som ska bedriva HVB-verksamhet. Här får du en utbildningsdag med allt du behöver veta om ledningssystem för kvalitet, för dig som leder HVB-verksamhet.

Målet med samhällsvård är en god vård och bästa möjliga förutsättningar till ett gott vuxenliv. Under inledningen på 2019 beskrevs i flera medier ett stort antal anmälningar om övergrepp på Sveriges HVB-hem. Ansvariga från regeringen tydliggjorde vikten av att regelverk för både tillsyn och HVB-hemmens egen verksamhet följs för att barn och unga ska kunna garanteras en trygg miljö vid placering på HVB-hem.

Utöver krav på ett systematiskt kvalitetsarbete, inklusive Lex Sarah bestämmelserna, finns krav på dokumentation, god kvalitet och säkerhet av HVB samt personalens kompetens.

Denna utbildningsdag innebär en grundläggande genomgång av föreskrifterna gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Gällande bestämmelser för verksamheten finns bland annat i socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:55) om hem för vård eller boende.

Utbildningen inkluderar också gruppvisa reflektionssamtal där föreläsningens innehåll kopplas till den egna verksamheten. Kursen riktar sig till personal och verksamhetsansvariga för HVB.

Deltagarkommentarer från föregående kurs:
"Bra kurs, bra struktur, bra föreläsare och god fika och lunch"
"Väldigt lärorikt och mycket viktigt information levererat av en mycket kunnig föreläsare"
"Bra dokumentation som gjorde det extra lätta att följa föreläsningen"
"Mycket matnyttigt, smockfullt, bra kurs!"

Kursledare

Hannah Kejerhag Oldenmark

Socionom

Hannah Kejerhag Oldenmark som är auktoriserad socionom och arbetar bland annat som utbildningskonsult inom sociallagstiftningen och är en mycket uppskattad föreläsare. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom socialrätt.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

  • Definition av kvalitet för HVB för ensamkommande
  • Den enskildes självbestämmande och integritet
  • Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad
  • Systematiskt förbättringsarbete
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Lex Sarah
  • Personalens medverkan
  • Samverkan
  • Dokumentation av kvalitetsarbetet
  • IVO:s tillsynsansvar