Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Myndighet kritiseras för otillåten direktupphandling

Domstolsverket ingick ett samarbete med ett fastighetsbolag om att bygga en ny domstolsbyggnad som myndigheten sedan skulle hyra. Konkurrensverket anser att detta var en otillåten direktupphandling, samarbetet skulle ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

18 jan 2022

Nya HFD-domar i mål om offentlig upphandling

Vid upphandling av ramavtal måste den största kvantitet eller det högsta värde som ramavtalet ska omfatta anges. Leverantörerna har i de aktuella fallen dock inte visat att avsaknad av uppgift om detta har medfört att de har lidit eller riskerar att lida skada.

18 jan 2022

Konkurrensverket vill få avgjort i domstol vem som är upphandlande myndighet

Konkurrensverket yrkar att kommunen, som ingick ett avtal om drift av ett serveringskök utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna, ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

13 jan 2022

Ny lag påverkar upphandling av livsmedel

Den 1 november 2021 började en ny lag att gälla som påverkar upphandling av livsmedel. Enligt vår expert Eva Lindahl Toftegaard får lagen betydelse för såväl privata företag i livsmedelsbranschen som upphandlande myndigheter.

7 dec 2021

Tolktjänster i domstol är inte undantagna från kravet på upphandling

Konkurrensverket anser att det var en otillåten direktupphandling när en tingsrätt anlitade en tolk till en domstolsförhandling utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna.

7 dec 2021

Reglerna som gäller upphandling ska förenklas

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om förenklingar i upphandlingslagstiftningen. De nya reglerna börjar gälla den 1 februari 2022. 

6 dec 2021

Särskilda skäl för en avtalstid på sju år förelåg ej

Det kommer kammarrätten fram till i sitt beslut där en myndighet upphandlade ramavtal för byggentreprenader genom ett öppet förfarande enligt LOU.

6 dec 2021

Konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete

Ett företag ska betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete. Det har PMD slagit fast i en dom.

8 nov 2021

Skärpta krav på hållbarhet vid offentlig upphandling

Regeringen har i en ny promemoria föreslagit att upphandlande myndigheter ska bli skyldiga att beakta klimatet vid upphandlingar.

4 nov 2021

Stort bortfall av uppgifter påverkar statistiken

Upphandlingsmyndigheten har analyserat de uppgifter för statistikändamål som samlas in från registrerade annonsdatabaser.

12 okt 2021

Ändringar i upphandlingslagarna 2022

Läs mer om lagförslaget här.

8 okt 2021

Obligatoriskt språkkrav var inte oproportionerligt

Det kommer kammarrätten fram till i en ny upphandlingsdom.

8 okt 2021

Kommun skulle ha upphandlat byggentreprenad – riskerar 7 mkr i böter

Konkurrensverket yrkar att en kommun ska betala 7 mkr i böter för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

15 sep 2021

Ny HFD-dom i mål om offentlig upphandling

Läs mer om Högsta Förvaltningsdomstolens dom här. 

14 sep 2021

Leverantörer har inte lidit skada av brister i upphandling

Det konstaterar Kammarrätten i en dom som rör en ramavtalsupphandling benämnd Datacenter.

14 sep 2021

HFD prövar statlig myndighets talerätt

Två av våra upphandlingsexperter analyserar Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 4998-20.

17 aug 2021

Krav på referensobjekt var inte uppfyllt

Kammarrätten anser att ett referensobjekt avseende ombyggnadsuppdrag i byggnader för bostäder inte uppfyller kravet.

13 aug 2021

Ett upphandlat ramavtal har utfyllts med en regel om ensamrätt för en konsult

Det konstaterar Högsta domstolen  i en dom.

12 aug 2021

Felaktig upphandling av revision av avfallspanna

Konkurrensverket menar att ett kommunalt bolag bröt mot upphandlingsreglerna.

12 aug 2021

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,