Logga in

Glömt ditt lösenord?

Regioner får rätt i miljardupphandling av hyrpersonal

upphandling-regioner-far-ratt-i-miljardupphandling-av-hyrpersonal-huvudbild.jpg

Den regiongemensamma upphandlingen av hyrpersonal till sjukvården får grönt ljus av kammarrätten. Domstolen delar inte sökandebolagens uppfattning om att arbetsrättsliga krav som går utöver minimikraven i utstationeringslagen strider mot likabehandlingsprincipen. Enligt kammarrätten gäller kraven alla leverantörer oavsett om de omfattas av utstationeringslagen eller inte. Kammarrätten avslår därför överklagandena.

Bakgrund

Sveriges regioner genomförde en samordnad upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården. Upphandlingen genomfördes enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och beräknades ha ett takvärde om 38 miljarder kronor. I upphandlingen ställde regionerna krav på tjänstepension, trygghetsförsäkring och sjuklönetillägg.

Tre bolag ansökte om överprövning av upphandlingen och anförde att kraven stred mot likabehandlingsprincipen eftersom leverantörer med utstationerad personal inte behövde uppfylla kraven enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare (utstationeringslagen).

Utstationeringslagen innebär att utländska arbetsgivare med arbetstagare utstationerade i Sverige måste följa vissa minimivillkor vad gäller lön, arbetstid och semester (den så kallade hårda kärnan). En leverantör som kan åberopa en utstationeringssituation behöver inte uppfylla arbetsrättsliga villkor som går utöver de som ställs i utstationeringslagen (17 kap. 5 § LOU).

Förvaltningsrätten avslog ansökningarna om överprövning med hänvisning till att utstationeringslagen inte var tillämplig eftersom upphandlingen omfattades av 19 kap. LOU och inte 17 kap. LOU.

Kammarrättens bedömning

Enligt kammarrätten finns det inget hinder mot att i en upphandling ställa arbetsrättsliga krav som går utanför den hårda kärnan i utstationeringslagen. Kammarrätten har därför svårt att förstå bolagens resonemang, som med hänvisning till utstationeringslagen går ut på att en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land inte skulle vara skyldig att följa dessa krav i upphandlingen. Följden blir i stället att alla leverantörer, oavsett var de är etablerade, är skyldiga att uppfylla kraven. Likabehandlingsprincipen har därför inte överträtts. Kammarrätten avslår överklagandena.

Av Mihiri Ratnayake, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet.

Referat av Kammarrätten i Göteborg 2023-11-16, mål nr 4530-4549-23, 4551-4556-23, 4698-4714-23, 4716-4724-23, 4557-4577-23, 4579-4583-23.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 27 feb 2024

Mihiri Ratnayake

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024