Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Hur länge är en person som tidigare arbetat hos en anbudsgivare jävig?

upphandling-fraga-om-anbud-och-jav-huvudbild.jpg

Jäv regleras i förvaltningslagen, kommunallagen och lagen om offentlig upphandling (LOU). Att vara jävig är inget brott och det finns ingen generell preskriptionstid för när jävigheten anses avslutad.

När det föreligger en potentiell jävsituation är det viktigt att tänka på följande. Samtliga upphandlande myndigheter har en skyldighet att säkerställa att likabehandlingsprincipen efterlevs och att leverantörer inte ges en otillbörlig konkurrensfördel (4 kap. 1 § och 4 kap. 2 § LOU). Den som inser att det föreligger omständigheter som kan göra hen jävig ska anmäla det till myndigheten. Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. Ett sätt att tydliggöra den enskildes ansvar att anmäla jäv är att använda sig av jävsdeklarationer (https://www.upphandlingsmyndigheten.se/forebygg-korruption/javsdeklaration/). Uteslutning enligt 13 kap. 3 § 6 p. LOU kan också tillgripas som en sista åtgärd.

Om upphandlingen överprövas är det även viktigt att komma ihåg att det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att leverantörerna behandlats lika. I Kammarrätten i Jönköping mål nr 828-10 fastställde domstolen att en tidigare anställning hos anbudsgivaren inte medför jäv per automatik när den tidigare anställde sedan börjat arbeta som handläggare på den upphandlande myndigheten. Initialt konstaterades att jäv kan – om det lett till otillbörliga fördelar – anses innebära ett brott mot likabehandlingsprincipen. Något otillbörligt gynnande eller konkurrensfördelar mot andra anbudsgivare kunde dock inte påvisas och ansökan om överprövning avslogs.

Mot bakgrund av att det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att likabehandlingsprincipen och övriga delar av LOU inte har överträtts så rekommenderas det att företa förebyggande åtgärder, till exempel att använda en jävsdeklaration, om man har misstankar om att det kan föreligga jäv i något avseende.

Av Mihiri Ratnayake, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. de senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 15 mar 2024

Mihiri Ratnayake

Redaktör, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024