Hur länge är en person som tidigare arbetat hos en anbudsgivare jävig?

upphandling-fraga-om-anbud-och-jav-huvudbild.jpg

Jäv regleras i förvaltningslagen, kommunallagen och lagen om offentlig upphandling (LOU). Att vara jävig är inget brott och det finns ingen generell preskriptionstid för när jävigheten anses avslutad.

När det föreligger en potentiell jävsituation är det viktigt att tänka på följande. Samtliga upphandlande myndigheter har en skyldighet att säkerställa att likabehandlingsprincipen efterlevs och att leverantörer inte ges en otillbörlig konkurrensfördel (4 kap. 1 § och 4 kap. 2 § LOU). Den som inser att det föreligger omständigheter som kan göra hen jävig ska anmäla det till myndigheten. Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. Ett sätt att tydliggöra den enskildes ansvar att anmäla jäv är att använda sig av jävsdeklarationer (https://www.upphandlingsmyndigheten.se/forebygg-korruption/javsdeklaration/). Uteslutning enligt 13 kap. 3 § 6 p. LOU kan också tillgripas som en sista åtgärd.

Om upphandlingen överprövas är det även viktigt att komma ihåg att det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att leverantörerna behandlats lika. I Kammarrätten i Jönköping mål nr 828-10 fastställde domstolen att en tidigare anställning hos anbudsgivaren inte medför jäv per automatik när den tidigare anställde sedan börjat arbeta som handläggare på den upphandlande myndigheten. Initialt konstaterades att jäv kan – om det lett till otillbörliga fördelar – anses innebära ett brott mot likabehandlingsprincipen. Något otillbörligt gynnande eller konkurrensfördelar mot andra anbudsgivare kunde dock inte påvisas och ansökan om överprövning avslogs.

Mot bakgrund av att det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att likabehandlingsprincipen och övriga delar av LOU inte har överträtts så rekommenderas det att företa förebyggande åtgärder, till exempel att använda en jävsdeklaration, om man har misstankar om att det kan föreligga jäv i något avseende.

Av Mihiri Ratnayake, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. de senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 27 nov 2023

Mihiri Ratnayake

Redaktör, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023

I den här artikeln går två av våra experter inom upphandling igenom vad som är tillåtet och lämpligt vid utformning av egna uteslutningsgrunder. 

31 okt 2023