Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nytt argument i kammarrätten var föremål för preklusion

upphandling-nytt-argument-i-kammarratten-var-foremal-for-preklusion-huvudbild.jpg

Kammarrätten bortser från en regions argument om att uppställt krav i en upphandling av kaffe i stället ska ses som ett utvärderingskriterium. Enligt domstolen har regionen åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

Bakgrund 

En region upphandlade livsmedel genom ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Upphandlingen var uppdelad i olika områden, varav ett avsåg kaffe. Under anbudstiden inkom fyra anbud, däribland från Kahls Kaffe Aktiebolag (Kahls) och JOBmeal AB (JOBmeal). Kahls bedömdes ha lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och tilldelades kontraktet.

JOBmeal ansökte om överprövning och anförde att regionen utvärderat Kahls anbud trots att det inte uppfyllde obligatoriskt krav. Kravet var att produktinformation för samtliga offererade produkter skulle finnas tillgänglig på livsmedelsdatabasen Dabas eller på anbudsgivarens hemsida.

Regionen invände med att Kahls anbud uppfyllde kravet eftersom informationen fanns tillgänglig på bolagets hemsida vid avtalstecknandet. 

Förvaltningsrätten ansåg att detta inte var tillräckligt eftersom produkternas kravuppfyllelse måste kunna kontrolleras innan tilldelningsbeslut fattas. Domstolen beslutade därför om rättelse genom ny anbudsutvärdering vid vilken Kahls anbud inte skulle beaktas. 

Regionen överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten. 

Kammarrättens bedömning

I kammarrätten har regionen gjort gällande att det aktuella kravet inte ska ses som ett obligatoriskt krav utan som ett utvärderingskriterium. Frågan är om regionen åberopar en ny omständighet till grund för sin talan på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU. Bestämmelsen innebär att en omständighet som en part åberopar till grund för sin talan först i kammarrätten får beaktas av rätten endast om parten gör sannolikt att den inte har kunnat åberopa omständigheten i förvaltningsrätten eller annars har haft giltig ursäkt att inte göra det.

Enligt kammarrätten har det inte framkommit något skäl för varför regionen inte kunnat åberopa omständigheten redan i förvaltningsrätten eller att regionen annars har haft giltig ursäkt att inte göra det. Den av regionen åberopade omständigheten är därmed föremål för preklusion och kan inte beaktas av domstolen. 

Kammarrätten gör i övrigt samma bedömning som förvaltningsrätten, det vill säga att Kahls anbud inte uppfyller ställt krav. Kammarrätten avslår därför överklagandet.

Referat av Kammarrätten i Sundsvall 2024-01-15, mål nr 1693-23.

Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 22 mar 2024

Mihiri Ratnayake

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024

Konkurrensverket anser att en kommun frångått lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av byggentreprenad. Kommunen kan nu tvingas betala tre miljoner kronor i böter.

28 feb 2024