Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Anbud från två koncernbolag var inte självständiga

Ett kommunalt bostadsbolag upphandlade ramavtal för markanläggning. Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud, men uteslöts från att delta i upphandlingen. Bolagen överklagade beslutet hela vägen till kammarrätten, som konstaterar att bolagens anknytning till varandra har påverkat innehållet i deras anbud på ett sådant sätt att de inte kan anses som självständiga och oberoende av varandra. Bostadsbolaget gjorde därmed rätt som förkastade anbuden.

BAKGRUND

Ett kommunalt bostadsbolag upphandlade ramavtal för markanläggning enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Bostadsbolaget uteslöt två bolag från att delta i upphandlingen. Som skäl för beslutet angavs två grunder. Dels uteslöts bolagen på grund av konkurrensbegränsande samarbete i syfte att snedvrida konkurrensen, dels på grund av att de inte på ett tillfredsställande sätt ansågs ha förklarat sina onormalt låga priser.

Bolagen i fråga ingick i samma familjeägda koncern där styrelse och ledning i bolagen utgjordes av familjemedlemmar. Det ena bolaget var nystartat och hade åberopat det andra bolagets kapacitet, vilken den var beroende av, för utförande av uppdraget. 

Bolagen ansökte om överprövning och yrkade att upphandlingen rättas på så sätt att deras anbud skulle beaktas.

Förvaltningsrätten avslog ansökan.

KAMMARRÄTTEN

Överenskommelse som syftar till att snedvrida konkurrensen

LOU innehåller ingen bestämmelse som hindrar koncernbolag från att lämna var sitt anbud i samma upphandling. Däremot följer av praxis från EU-domstolen att koncernbolag måste konkurrera med varandra och lämna sina anbud oberoende och självständigt av varandra. Anbud som inte är självständiga ska, i enlighet med likabehandlingsprincipen, förkastas. Det är tillräckligt att de anknutna anbudsgivarnas förhållande har påverkat utformningen av anbuden för att de inte ska kunna beaktas (mål C-531/16 och mål C-416/21). 

Bostadsbolaget har som grund för uteslutning angett att bolagen erbjudit liknande timpriser, att de rangordnat de aktuella fastighetsområdena på samma sätt och att de lämnat likartade förklaringar till erbjudna priser. 

Bolagen har invänt med att timpriserna ligger i nivå med gällande kontrakt, att det skulle ha varit otaktiskt att rangordna fastighetsområdena på samma sätt om syftet var att snedvrida konkurrensen, att bolagen anlitat samma ombud för att förklara priserna och att bolagen i upphandlingsdokumenten intygat att deras anbud är självständiga.

Kammarrätten anser att bolagens uppgifter, även om relevanta, inte är tillräckliga för att motbevisa den starka koppling som finns mellan bolagen och indikationerna på att anbuden inte är oberoende och självständiga. Bostadsbolaget har därmed haft skäl för att utesluta bolagen från upphandlingen.

Onormalt lågt anbud

Kammarrätten bedömer, likt förvaltningsrätten, att bolagens förklaringar har varit för allmänt hållna för att bolagen ska anses ha förklarat de låga priserna på ett tillfredsställande sätt. Bostadsbolaget har därmed haft skäl för att utesluta bolagen även på denna grund.

Kammarrätten avslår överklagandet.

Referat av Kammarrätten i Göteborg 2023-03-13, mål nr 5736-23, 5737-23.

Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 4 jun 2024

Mihiri Ratnayake

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024

Antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna 2023 ökade med 17 procent jämfört med året innan. Det framgår av statistik som Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerade.  

25 apr 2024