Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Förvaltningsrätten fullgjorde inte sitt utredningsansvar i upphandlingsmål

Ett bolag ansökte om överprövning av en kommuns upphandling av kontorsmöbler och anförde att vinnande anbud inte uppfyllde obligatoriska krav. Målet gick hela vägen till kammarrätten, som anser att förvaltningsrätten inte har kunnat göra en effektiv överprövning av upphandlingen utan tillgång till relevanta delar av det vinnande anbudet. Kammarrätten upphäver därför förvaltningsrättens dom och visar målet åter för ny handläggning.

Bakgrund 

En kommun upphandlade möbler och inredning enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Anbud ingavs av Input Interiör Göteborg AB (Input) och Kinnarps AB (Kinnarps). Kommunen antog anbudet från Kinnarps.

Input ansökte om överprövning och anförde att det var sannolikt att Kinnarps anbud inte uppfyllde obligatoriska krav avseende kontorsstolar. 

I upphandlingen var det ett krav att offererad kontorsstol skulle vara en höj- och sänkbar ergonomisk arbetsstol med sadelsits. Det var också ett krav att stolen ska ha justerbar sitthöjd, sittdjup och rygghöjd samt möjliggöra ”att sitta åt två håll”. 

Input, som inte hade haft möjlighet att granska Kinnarps anbud i sin helhet på grund av sekretess, yrkade om edition för det vinnande anbudet.

Förvaltningsrätten avslog yrkandet om edition, samt ansökan om överprövning. 

Input överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten konstaterar att förvaltningsrätten inte har haft tillgång till det vinnande anbudet från Kinnarps. Input har hos kommunen begärt att få ta del av relevanta delar av det vinnande anbudet till stöd för sin talan. Kommunen har inte lämnat ut några handlingar med hänvisning till sekretess. Förvaltningsrätten har inte heller funnit skäl för att medge edition. Bolaget får mot denna bakgrund anses ha gjort vad som rimligen kan anses ankomma på en sökande för att få ta del av de uppgifter som bolaget anser utgör stöd för dess talan (jämför HFD 2015 ref. 55). 

Input gör, med hänvisning till egen kännedom om utbudet på den aktuella marknaden, gällande att det endast finns en stol på marknaden som har ett ryggstöd som går att rotera runt stolens sits och att denna inte uppfyller kraven eftersom sittdjupet, enligt stolens tillverkare, inte går att justera. Bolaget har till stöd härför lämnat in mailkorrespondens mellan bolaget och stoltillverkaren.

Bolaget har även, till stöd för att just denna stol är den som offererats, hänvisat till att kommunen i utvärderingsprotokollets summerande del avseende Kinnarps anbud satt extra stort värde i ”Sadelstolen vars ryggstöd går att vrida helt runt och som därigenom erbjuder många olika variationsmöjligheter för sittande utan att vara alltför krånglig att ställa in”. Kommunen å sin sida har endast yttrat att samtliga offererade produkter i Kinnarps anbud har ansetts uppfylla de obligatoriska kraven. 

Med hänsyn till vad som anförts anser kammarrätten att förvaltningsrätten inte har haft tillräckligt med underlag för att kunna göra en effektiv granskning och överprövning av upphandlingen. Eftersom förvaltningsrättens handläggning har varit bristfällig upphäver kammarrätten domen och visar målet åter för ny handläggning.

Redaktörens kommentar

Den så kallade officialprincipen och reglerna om domstolens utredningsansvar kan skilja sig åt beroende på vilken typ av mål det gäller. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i RÅ 2009 ref. 69 ska officialprinicipen tillämpas försiktigt i mål om offentlig upphandling. Det är den som ansöker om överprövning som ska visa att det finns skäl för domstolen att ingripa. 

För att domstolens utredningsansvar i mål om offentlig upphandling ska aktualiseras krävs det att tre förutsättningar är uppfyllda (HFD 2015 ref. 55). Det krävs: 

  • att sökanden klart anger på vilka omständigheter denne grundar sin talan och vilken bevisning som åberopas 
  • att sökanden utan framgång begärt att få ta del av de uppgifter som denne önskar åberopa till stöd för sin talan, och 
  • att domstolen bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att domstolen ska kunna granska förfarandet på ett effektivt sätt. 

Eftersom det följde redan av förvaltningsrättens utredningsansvar att begära in de sekretessbelagda uppgifterna prövade aldrig kammarrätten frågan om edition. 

Referat av Kammarrätten i Göteborg 2024-01-18, mål nr 6286-23.

Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 25 apr 2024

Mihiri Ratnayake

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024