Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

De flesta som dör av läkemedels- och narkotikaförgiftningar har haft psykiatriska diagnoser

Varje år dör uppemot 900 personer i Sverige till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Tre av fyra dödsfall beror på överdoser eller att personen tagit sitt liv, visar en genomgång av statistik från flera myndigheter.

14 jun 2022

Kan man spara e-postmeddelanden digitalt eller måste man spara dem i den fysiska akten?

Hör vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen svara på frågan.

10 jun 2022

Möjligt för kommuner att fatta automatiserade beslut

Kommunallagen ska ändras så att kommuner och regioner ska kunna delegera rätten att fatta beslut till en automatiserad beslutsfunktion.

10 jun 2022

Relaterade nyheter

Ja till regeringens förslag som rör när vård av unga upphör

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i ett par lagar som gäller vård av unga, framför allt i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

9 jun 2022

Viktigt att fortsätta förhindra smitta vid besök på äldreboenden

Från och med den 1 juni 2022 gäller inte längre Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. 

9 jun 2022

Inget bistånd till person med skyddad folkbokföring som vistades i annan kommun

En person med skyddad folkbokföring ansökte om ekonomiskt bistånd i kommunen där hen var folkbokförd. Nämnden avslog ansökan eftersom personen vistades i en annan kommun sedan en tid tillbaka och inte tänkte komma tillbaka till kommunen.

13 maj 2022

Ja till fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att den som har hemtjänst ska kunna erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt.

12 maj 2022

Relaterade nyheter

Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

Regeringen vill att möjligheten för personer i behov av hjälp med egenvård ska förbättras. Förslag om lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans vid behov av egenvård presenterades i en lagrådsremiss i mars. Nu går regeringen vidare och lägger fram en proposition.

11 maj 2022

Barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda frågor om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen. Syftet med utredningen är att få kunskap som kan ligga till grund för möjliga åtgärder när det gäller barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter.

11 maj 2022

Antalet LSS-insatser ökar – men färre får kommunal personlig assistans

Socialstyrelsen har nyligen publicerat statistik som visar att antalet LSS-insatser ökar och att färre får kommunalt beviljad personlig assistans.

20 apr 2022

Kommuner kan få ersättning för kostnader för barn som omfattas av massflyktsdirektivet

Kommuner kommer att få rätt till ersättning av staten för kostnader för ensamkommande och vissa andra barn som omfattas av massflyktsdirektivet. Det framgår av en förordningsändring som regeringen har beslutat om.

13 apr 2022

SiS möjlighet att förbjuda eller begränsa mobil- och internetanvändning ses över

Socialdepartementet ger en utredare i uppdrag att se över barn och ungas användning av mobiltelefoner och internet inom Statens institutionsstyrelse (SiS).

12 apr 2022

LVU-vård för sex syskon som flyttats utomlands för att undgå tvångsvården

Förvaltningsrätten beslutade om LVU-vård för sex syskon på grund av deras föräldrars omsorgsbrister. Mamman hade därefter tagit med barnen till Serbien för att undkomma socialtjänsten och förvaltningsrättens dom och uppgett att de skulle komma att vistas utanför Sverige så länge det fanns ett beslut om tvångsvård.

8 apr 2022

Kommunens beslut att omorganisera grundsärskolan strider inte mot barnkonventionen

Domstolen menar att beslutet uppfyller barnkonventionens krav. Kammarrätten upphäver därför förvaltningsrättens dom och fastställer kommunens beslut.

8 apr 2022

Nämnd gjorde rätt när fyra hemmaboende vuxna barns hyresdelar beaktades vid beräkning av ekonomiskt bistånd

När vuxna barn bor hemma bör man ta hänsyn till deras möjligheter att bidra till de gemensamma boendekostnaderna när man bedömer föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd. I det här fallet hade nämnden beaktat fyra vuxna barns hyresdelar vid beräkningen av det ekonomiska biståndet, trots att barnen var folkbokförda på annan adress.

21 mar 2022

Inventering av tillfälliga boenden för flyktingmottagandet

Regeringen har presenterat två nya regeringsuppdrag för att möta behovet av ett ökat antal boendeplatser för personer som behöver skydd.

21 mar 2022

Personer med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt

Regeringen föreslår att kravet börjar gälla den 1 juli 2022.

17 mar 2022

Utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU är klar

Anders Hagsgård, president för Hovrätten för Västra Sverige, har nu presenterat utredningen om förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövningen av upphörande av vård i familjehem enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

8 mar 2022

Oklart rättsläge runt bistånd vid otillåten andrahandsuthyrning

Rättsläget kring ekonomiskt bistånd vid otillåten andrahandsuthyrning är oklart. Flera kommuner har rådfrågat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om hur de ska göra i frågan om ekonomiskt bistånd till hyreskostnader om det saknas samtycke från hyresvärden till andrahandsuthyrningen.

22 feb 2022

Utvärdera alkoholpolitiken och analysera narkotikadödligheten

Riksdagen beslutade att rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om alkohol- och narkotikapolitiken.

21 feb 2022

1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,