Logga in

Glömt ditt lösenord?

Lägesrapport från individ- och familjeomsorgen

Socialstyrelsens årliga lägesrapport för individ- och familjeomsorg visar att över 50 000 barn lever i familjer med långvarigt bistånd. Av alla barn i hushåll med bistånd lever mer än två av fem barn i hushåll med långvarigt bistånd. Enligt Socialstyrelsen finns nu en risk att gruppen ökar till följd av de ekonomiska och finansiella problem som råder i Sverige.

Lägesrapporten visar på en minskning av det totala antalet biståndstagare. Trots detta är antalet barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd kvar på liknande nivåer som tidigare.

Fler med erfarenhet av barnutredningar

Lägesrapporten visar vidare på att socialtjänstens tillgång av handläggare med socionomutbildning och erfarenhet av barnutredningar har ökat mellan 2020 och 2022. Tillgången varierar över landet och är högre i större kommuner än i mindre. Vissa kommuner rapporterar dock att det kvarstår utmaningar att behålla och rekrytera personal, främst kommuner med mindre tätorter och landsbygdskommuner.

Många är positiva kring samverkansarbete

En intervjuundersökning i lägesrapporten visar på att majoriteten är positiva till hur intern och extern samverkan kring barn och unga fungerar. I undersökningen deltog enhetschefer inom socialtjänsten, poliser, representanter för elevhälsan samt barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

I rapporten beskrivs tydliga rutiner kring samverkan, etablerade relationer och gemensam målbild för barn och ungdomar som särskilt viktiga faktorer och att samverkan är mindre effektiv inom vissa verksamheter. Effektiviteten tycks ha ett samband med rutiner för att implementera barnperspektivet, men påverkas också av bland annat personalbrist och skillnader i verksamheters kultur.

Publicerad 18 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024