Lägesrapport från individ- och familjeomsorgen

Socialstyrelsens årliga lägesrapport för individ- och familjeomsorg visar att över 50 000 barn lever i familjer med långvarigt bistånd. Av alla barn i hushåll med bistånd lever mer än två av fem barn i hushåll med långvarigt bistånd. Enligt Socialstyrelsen finns nu en risk att gruppen ökar till följd av de ekonomiska och finansiella problem som råder i Sverige.

Lägesrapporten visar på en minskning av det totala antalet biståndstagare. Trots detta är antalet barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd kvar på liknande nivåer som tidigare.

Fler med erfarenhet av barnutredningar

Lägesrapporten visar vidare på att socialtjänstens tillgång av handläggare med socionomutbildning och erfarenhet av barnutredningar har ökat mellan 2020 och 2022. Tillgången varierar över landet och är högre i större kommuner än i mindre. Vissa kommuner rapporterar dock att det kvarstår utmaningar att behålla och rekrytera personal, främst kommuner med mindre tätorter och landsbygdskommuner.

Många är positiva kring samverkansarbete

En intervjuundersökning i lägesrapporten visar på att majoriteten är positiva till hur intern och extern samverkan kring barn och unga fungerar. I undersökningen deltog enhetschefer inom socialtjänsten, poliser, representanter för elevhälsan samt barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

I rapporten beskrivs tydliga rutiner kring samverkan, etablerade relationer och gemensam målbild för barn och ungdomar som särskilt viktiga faktorer och att samverkan är mindre effektiv inom vissa verksamheter. Effektiviteten tycks ha ett samband med rutiner för att implementera barnperspektivet, men påverkas också av bland annat personalbrist och skillnader i verksamheters kultur.

Publicerad 18 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023