Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Viktiga lagändringar på socialområdet halvårsskiftet 2023

social-Viktiga-lagandringar-pa-socialomradet-halvarsskiftet-2023.jpg

Regeringen har publicerat en sammanställning av viktigare lagar och förordningar som träder i kraft omkring halvårsskiftet 2023. Här nedan hittar du ett urval av de ändringar som är aktuella inom socialområdet.

En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn

Den ålder från vilken socialnämnden har möjlighet att besluta om öppna insatser, kontaktperson och särskild kvalificerad kontaktperson till ett barn utan vårdnadshavarens samtycke sänks från 15 år till 12 år. Ett sådant beslut får fattas om det bedöms lämpligt och barnet samtycker till insatsen. Med öppna insatser avses insatser som ges till barn och unga som bor i det egna hemmet, till exempel stöd- och behandlingsinsatser eller förebyggande insatser som riktar sig till individer och grupper. Öppna insatser kan även ges till barn och unga som bor i familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende. Med öppna insatser avses inte placeringar utanför det egna hemmet. Lagändringen trädde i kraft 1 juli 2023.

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott 
              
                                       

Lagändringen syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott och säkerställa att en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i dessa utredningar. Det handlar bland annat om att fler utredningar ska få genomföras när barn under 15 år misstänks för brott, att ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn ska kunna förordnas för målsäganden när den som misstänks ha begått brottet är under 15 år, att en bevistalan ska få väckas i fler fall och att det ska bli möjligt för åklagare att genom strafföreläggande besluta om ungdomstjänst. Lagändringen trädde i kraft 1 juli 2023.

Kommunerna får ansvar för brottsförebyggande arbete

För att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är effektivt och kunskapsbaserat införs en ny lag som reglerar kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion. Den nya lagen började gälla den 1 juli 2023. 

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Ändringarna syftar till att markera allvaret i brott som begås i kriminella nätverk och vid kriminella uppgörelser och för att ge rättsväsendet utvidgade möjligheter att bekämpa sådan kriminalitet. Straffen skärps för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning och grov utpressning. Dessutom skärps straffet för narkotikaförsäljning. Det införs en ny typ av straffskärpningsbestämmelse som tar sikte på våldsamma uppgörelser bland kriminella. Det införs också en ny straffbestämmelse som gör det straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet. Ändringarna började gälla den 1 juli 2023.

Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget förlängs och höjs 

Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget förlängs till utgången av år 2023. Tilläggsbidraget höjs från 25 till 40 procent av det preliminära bostadsbidraget för samma månad. Tilläggsbidraget är ett stöd av extraordinär karaktär. Bidraget förlängs och höjs mot bakgrund av den försämrade ekonomiska situation som barnfamiljer med låga inkomster har fått på grund av fortsatt ökade levnadsomkostnader. Man behöver inte ansöka särskilt om tilläggsbidraget för att få det utan det betalas ut till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag i form av särskilt bidrag eller umgängesbidrag. Det gäller från och med 1 juli 2023.

Mer information om lagändringarna finns att läsa i JP Socialnet.  

Publicerad 18 aug 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Hör vår socialrättsrådgivare Natalie Stade svara på frågan i det här JP play-avsnittet.

24 maj 2024

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024