Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Vägran att genomgå en operation och vaccinera sig var inte skäl att neka ekonomiskt bistånd

social-Vagran-att-genomga-en-operation-och-vaccinera-sig-var-inte-skal-att-neka-ekonomiskt-bistand.jpg

Ett par fick avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd eftersom mannen valt att inte genomgå en operation eller vaccinera sig mot covid-19. Mannen hade inte heller lämnat in något läkarintyg som styrkte att han inte kunde delta i en hälsofrämjande verksamhet en gång i veckan. Kammarrätten anser att nämnden inte har haft rätt att avslå ansökan på någon av de angivna grunderna och visar tillbaka målet till nämnden för att pröva om övriga förutsättningar för rätt till bistånd är uppfyllda.

Bakgrund

Ett gift par hade fått avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd för december 2021 med motiveringen att mannen inte hade styrkt att han inte kunde delta i en hälsofrämjande aktivitet enligt överenskommelse en gång i veckan. Avsaknaden av underlag innebar att han inte hade gjort vad han kunnat för att medverka i utredningen. Dessutom framhöll nämnden att mannen hade tackat nej till en operation som skulle förbättra hans hälsotillstånd och vaccination mot covid-19.

Paret överklagade och menade att de inte kunde nekas ekonomiskt bistånd för att mannen inte ville genomgå operationen eller vaccinera sig. Mannen framhöll vidare att han hade försökt att få en läkartid men att det dröjt på grund av pandemin och att han dessutom hade ett läkarutlåtande.

Förvaltningsrätten påpekade att en nämnd kan kräva att den enskilde inkommer med läkarintyg men inte att hen genomgår en läkarundersökning. Därför ansåg förvaltningsrätten att nämnden inte hade rätt att avslå ansökan på den grunden att mannen inte velat genomgå en operation eller vaccinerat sig mot covid-19. Något läkarintyg som visade varför mannen inte kunde delta i aktiviteten under november hade dock inte inkommit och därför hade han inte gjort vad som krävdes av honom för att ha rätt till bistånd. Paret nekades därför det sökta biståndet.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten framhåller att av 4 kap. 4 och 5 §§ socialtjänstlagen (SoL) följer att nämnden får begära att den som får försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Några andra krav utöver det får däremot inte ställas av nämnden (se RÅ 2009 ref. 103 och HFD 2011 ref. 49).

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrätten bedömning att nämnden inte har haft rätt att avslå mannens ansökan på grund av att han inte ville genomgå operationen eller vaccinera sig mot covid-19. Gällande den hälsofrämjande aktiviteten konstaterar kammarrätten att det inte finns någon tydlig beskrivning av vad den innebär. Det framgår dock att den planerades på ett möte på vårdcentralen och rekommenderades av en läkare. Kammarrätten uppfattar därför att aktiviteten är någon slags medicinsk rehabilitering och inte att det skulle vara fråga om praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som avses i 4 kap. 4 § SoL. Enligt kammarrätten kan nämnden därför inte kräva att mannen deltar i den för att ha rätt till bistånd.

Kammarrätten konstaterar sammanfattningsvis att nämnden inte på någon av de angivna grunderna har haft rätt att avslå ansökan om bistånd. Eftersom kammarrätten som första instans inte kan pröva övriga förutsättningar för bistånd visas målet tillbaka till nämnden för fortsatt handläggning.

Av Sofia Stigson, biträdande redaktör på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Socialnet.

Kammarrätten i Göteborg 2023-02-28, mål nr 3001-22.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 18 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Hör vår socialrättsrådgivare Natalie Stade svara på frågan i det här JP play-avsnittet.

24 maj 2024

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024