Logga in

Glömt ditt lösenord?

JO-kritik mot förhandsbedömningar i biståndsärenden

social-JO-kritik-mot-forhandsbedomningar-i-bistandsarenden1.jpg

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Förhandsbedömningar får dock bara göras när det är socialnämnden själv som avgör om en utredning ska öppnas och är därför inte aktuellt vid en ansökan om bistånd. JO påminner också om att en ansökan om ekonomiskt bistånd även kan göras muntligen. Om det är oklart om någon bara vill ha upplysningar eller ansöka om bistånd ska det ses som en ansökan.

Bakgrund

En man klagade till Justitieombudsmannen (JO) på socialnämndens handläggning av hans söners ärenden om ekonomiskt bistånd. Sönerna hade sedan mitten av februari 2022 försökt få hjälp med tillfälligt bistånd men nämnden hade inte inlett någon utredning om det. I mitten av mars försökte de boka tid för ekonomiskt bistånd för april och i slutet av mars begärde föräldrarna ett möte med socialtjänsten, men två veckor senare hade utredningen fortfarande inte påbörjats.

Gällande rätt

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda en utredning av vad som har kommit till nämndens kännedom genom ansökan, anmälan eller på annat sätt och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden (11 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen [2001:453, SoL]).

Justitieombudsmannens bedömning

Av utredningen framgick att bröderna hade kontaktat socialförvaltningen om möjligheten att få ekonomiskt bistånd. Efter muntliga kontakter hade handläggarna upprättat ett dokument som benämndes ”förhandsbedömning” och innehöll preliminära förhandsbedömningar där handläggaren uttalade sig om brödernas möjligheter att få ekonomiskt bistånd. Av dokumentet framgick också att bröderna hade rätt att ansöka om bistånd, få sin sak prövad och då få ett formellt beslut som kunde överklagas.

JO påminner först om att det inte finns några bestämmelser om hur man ansöker om ekonomiskt bistånd och att ansökan även kan göras muntligt. Om det är oklart om en person bara vill ha upplysningar om ekonomiskt bistånd eller ansöka om sådant bistånd ska nämnden uppfatta det som en ansökan om bistånd.

JO är även kritisk till att handläggarna har gett uttryck för en preliminär bedömning av brödernas möjligheter att få ekonomiskt bistånd. Nämnden menade att samtalen bara var rådgivande men JO anser att det inte kan röra sig om något annat än förhandsbedömningar. JO har tidigare uttalat att förhandsbedömningar inom socialtjänsten bara kan göras i frågor där socialnämnden själv avgör om en formell utredning ska öppnas eller inte (se JO 2020-04-14, dnr 8107-2018). En förhandsbedömning är därför inte aktuell vid en ansökan om bistånd.

JO konstaterar också att det ingår i serviceskyldigheten att svara på generella frågor från enskilda om rätten till bistånd. Socialtjänsten måste dock vara mycket försiktig med att lämna individspecifik information eftersom den enskilde lätt kan missförstå informationen och få intrycket att det är meningslöst att ansöka om bistånd. Den enskilde går då miste om att få sin sak formellt prövad. JO kritiserar därför nämnden för hanteringen.

Av Li Rothpfeffer, jurist och redaktör på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Socialnet.

Referat: Justitieombudsmannen 2023-03-08, dnr 3047-2022.

 Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 30 maj 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024