Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Parallella förtalsprocesser enligt skilda regelverk

I denna analys behandlar JP Infonets medierättsexpert Nils Funcke gällande reglering, domar och hur lagstiftningen hänger ihop.

28 apr 2022

HD knyter ihop de två penningtvättslagarna

Läs vår expert Gustaf Almkvists analys!

28 apr 2022

Fördelar och nackdelar med dynamiska inköpssystem

Fler och fler upphandlande myndigheter och enheter i Sverige och Europa skapar dynamiska inköpssystem (DIS). Antalet DIS växte med över 30 procent i Europa under 2021. I denna analys går DIS-specialisten Ted Stalte igenom fördelar och nackdelar som finns med detta sätt att upphandla. Kan DIS vara lösningen på flera av dagens problem på den offentliga marknaden?

25 apr 2022

Antalet LSS-insatser ökar – men färre får kommunal personlig assistans

Socialstyrelsen har nyligen publicerat statistik som visar att antalet LSS-insatser ökar och att färre får kommunalt beviljad personlig assistans.

20 apr 2022

Region diskriminerade inte AT-sökande

En underläkare ansåg sig diskriminerad på grund av ålder, etnicitet, modersmål och utländsk examen när han inte fick AT-tjänstgöring. Tingsrätten konstaterar att underläkarens personliga brev är mycket allmänt hållet i jämförelse med de kandidater som har kallats till intervju. Mannen kan därför inte anses ha varit i en jämförbar situation med övriga sökanden.

14 apr 2022

Kommuner kan få ersättning för kostnader för barn som omfattas av massflyktsdirektivet

Kommuner kommer att få rätt till ersättning av staten för kostnader för ensamkommande och vissa andra barn som omfattas av massflyktsdirektivet. Det framgår av en förordningsändring som regeringen har beslutat om.

13 apr 2022

Listning på förhand hos vårdcentraler ska införas

Valet av enskilda personers vårdcentraler och motsvarande vårdenheter ska ske genom listning på förhand. Listningen innebär att uppgifter om personen förs in i en förteckning över vårdcentralens patienter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett förtydligande tillägg.

12 apr 2022

IMY utfärdar sanktionsavgift mot Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten har utfärdat en administrativ sanktionsavgift på sju och en halv miljoner kronor mot Klarna Bank AB. Detta efter att en granskning visat att företaget inte uppfyllt flera av reglerna i dataskyddsförordningen. 

12 apr 2022

SiS möjlighet att förbjuda eller begränsa mobil- och internetanvändning ses över

Socialdepartementet ger en utredare i uppdrag att se över barn och ungas användning av mobiltelefoner och internet inom Statens institutionsstyrelse (SiS).

12 apr 2022

IT-angrepp mot hälso- och sjukvården har ökat

I början av april publicerade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) en rapport över de anmälningar om personuppgiftsincidenter som myndigheten tagit emot under 2021.

12 apr 2022

Läkemedel doneras till Ukraina

Alla regioner i Sverige har enats om att donera läkemedel till Ukraina, genom EU:s samordning för stöd till Ukraina.

12 apr 2022

Bank som försvårat utövandet av de registrerades rättigheter får reprimand

Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar att en bank har behandlat personuppgifter i strid med artikel 12.2 i dataskyddsförordningen.

11 apr 2022

LVU-vård för sex syskon som flyttats utomlands för att undgå tvångsvården

Förvaltningsrätten beslutade om LVU-vård för sex syskon på grund av deras föräldrars omsorgsbrister. Mamman hade därefter tagit med barnen till Serbien för att undkomma socialtjänsten och förvaltningsrättens dom och uppgett att de skulle komma att vistas utanför Sverige så länge det fanns ett beslut om tvångsvård.

8 apr 2022

Lärarbehörigheten ökar i gymnasiet

Andelen behöriga lärare i gymnasieskolan har ökat, från 82,4 procent föregående läsår till 83,5 procent i år. I grundskolan är andelen behöriga lärare på samma nivå som förra läsåret, 71 procent. Det visar bland annat Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2021/22.

8 apr 2022

Kommun får inte vägra anställning för personer som av religiösa skäl inte vill hälsa på det motsatta könet

En kommun beslutade att personer som av religiösa eller kulturella skäl vägrar hälsa på det motsatta könet genom traditionell handhälsning inte ska anställas av kommunen. Förvaltningsrätten river upp beslutet eftersom det strider mot religionsfriheten och utgör diskriminering.

8 apr 2022

Kommunens beslut att omorganisera grundsärskolan strider inte mot barnkonventionen

Domstolen menar att beslutet uppfyller barnkonventionens krav. Kammarrätten upphäver därför förvaltningsrättens dom och fastställer kommunens beslut.

8 apr 2022

Sänkt kontantinsats vid bostadsköp för förstagångsköpare

En statlig utredning föreslår att kravet på kontantinsats vid köp av den första egna bostaden sänks från 15 till 5 procent av köpesumman.

7 apr 2022

Kan en huvudman erbjuda särskilt stöd i form av distans/fjärrundervisning?

Vår skoljurist Maria Bjurholm svarar på frågan! 

7 apr 2022

Åtgärder ska underlätta utbildningen för barn som har flytt kriget i Ukraina

Regeringen vidtar åtgärder som ska stötta förskolor och skolor inför ett väntat flyktingmottagande från Ukraina. Bland annat har Skolverket fått flera uppdrag som ska ge förskolor och skolor stärkta förutsättningar att kunna ge ett bra mottagande.

7 apr 2022

Tjänstemans formulering i Facebook-diskussion uppfyllde inte kravet på saklighet och opartiskhet

En tjänsteman vid länsstyrelsen anmäldes till JO. Mannen ska ha deltagit i en diskussion på Facebook och uttryckt sig på ett sätt som gav sken av att länsstyrelsen hade bestämt sig i ett visst ärende utan att det skett en prövning i sak.

7 apr 2022

Gå till sida: 9, 10, 11, 12, 13 (denna sida), 14, 15, 16, 17,