Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Förslag till ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Det ska bli lättare för vård- och omsorgsgivare att dela personuppgifter med varandra. Det är innebörden i förslaget till en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som regeringen nu överlämnar till Lagrådet.

25 jan 2022

Nationella läkemedelslistan ger nya möjligheter att förhindra missbruk av läkemedel

Det har nyligen uppmärksammats att läkare kan vilseledas att skriva ut narkotikaklassade läkemedel, vilket anses vara ett problem. Nationella läkemedelslistan ska därför bidra till att förhindra missbruk av läkemedel.

24 jan 2022

Miljardbelopp till regionerna för hantering av uppdämda vårdbehov

Pandemins kraftiga påverkan har gjort att hälso- och sjukvården tvingats ställa om sin verksamhet för att ta hand om svårt sjuka patienter som smittats av coronaviruset. Regeringen avsätter nära 2 miljarder kronor till riktade insatser för hantering av uppdämda vårdbehov.  

24 jan 2022

Viktiga lagändringar på socialområdet vid årsskiftet 2021/22

Här kan du läsa ett axplock av de rättsliga förändringar som sker på socialområdet 2021/22.

24 jan 2022

IMY klargör begreppet ”personuppgifter som rör lagöverträdelser” i rättsligt ställningstagande

I ett nytt ställningstagande från Integritetsskyddsmyndigheten klargörs bland annat innebörden av begreppet "personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott”, ett begrepp som är vidare än många tror. I en ny analys kan du ta del av JP Infonets expert Monika Wendlebys resonemang kring ställningstagandet.

21 jan 2022

Kvinna får betala tillbaka bistånd eftersom hon har tillgångar i form av hundvalpar

En kvinna blev återbetalningsskyldig till en nämnd efter att det uppdagats att hon fått ekonomiskt bistånd, trots att hon verkade som hunduppfödare och därigenom haft tillgångar som hon inte upplyst nämnden om. Läs JP Infonets redaktör och jurist Johanna Norbäcks referat av kammarrättens beslut. 

21 jan 2022

Pojke med svår synnedsättning och låg utvecklingsnivå beviljas plats i specialskolan

En pojke med svår synnedsättning och en utvecklingsnivå motsvarande ett barn med en ålder av sex månader ansökte om plats i specialskolan. ÖKN anser att pojkens funktionsnedsättningar gör att han inte klarar att gå i grundsärskolan och att han istället ska tas emot i specialskolan.

19 jan 2022

Koncessionskrav för SL:s laddinfrastruktur för elbussar vid slussen

Mark- och miljödomstolen fastställer att nätkoncession krävs för SL:s sammankoppling av laddinfrastruktur för elbussar med tunnelbanenätet. Domstolen finner att undantagen i IKN-förordningen för huvudregeln om nätkoncession i ellagen inte är tillämpliga vid sammankoppling av två interna elnät.

19 jan 2022

Fortsatt stor skillnad mellan placerade barn och jämnåriga gällande skolgång

2021 års öppna jämförelse från Socialstyrelsen visar att skillnaden mellan placerade barn och jämnåriga fortsatt är stor.

19 jan 2022

HD-dom i målet ”Garagetaket i Söderbärke”

Högsta domstolen har avslagit en ansökan om bygglov eftersom byggnadsåtgärden medförde skada på en grannfastighet.

18 jan 2022

Regeländringar på skolområdet 1 januari 2022

Det är ett nytt år och det innebär allt som oftast att nya lagändringar träder i kraft. Skolområdet är inget undantag. Bland annat förlängs den sänkta avgiften för prövning för vissa elever och försöksverksamheten med digitala nationella prov. 

18 jan 2022

Myndighet kritiseras för otillåten direktupphandling

Domstolsverket ingick ett samarbete med ett fastighetsbolag om att bygga en ny domstolsbyggnad som myndigheten sedan skulle hyra. Konkurrensverket anser att detta var en otillåten direktupphandling, samarbetet skulle ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

18 jan 2022

Barnkonventionen hindrade utmätning

En utmätning av en bostadsfastighet hävs med hänvisning till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

18 jan 2022

Nya HFD-domar i mål om offentlig upphandling

Vid upphandling av ramavtal måste den största kvantitet eller det högsta värde som ramavtalet ska omfatta anges. Leverantörerna har i de aktuella fallen dock inte visat att avsaknad av uppgift om detta har medfört att de har lidit eller riskerar att lida skada.

18 jan 2022

Får kommuner kvitta ett underskott mot tidigare års överskott vid beräkning av grundbelopp?

En kommun som hade gått med underskott i verksamheten för förskoleklass och fritidshem valde att kvitta underskottet mot tidigare års överskott. JP Infonets redaktör och jurist Maria Bjurholms sammanfattar domen.

13 jan 2022

Konkurrensverket vill få avgjort i domstol vem som är upphandlande myndighet

Konkurrensverket yrkar att kommunen, som ingick ett avtal om drift av ett serveringskök utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna, ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

13 jan 2022

Lagändringar på mark- och miljöområdet vid årsskiftet

Kring årsskiftet är det alltid många nya lagar och förordningar som börjar gälla. Här ger John Woivalin, redaktör och jurist på JP Infonet, ett axplock av rättsliga förändringar som sker på mark- och miljöområdet 2021/22.

13 jan 2022

IMY varnar Migrationsverket

Efter att ha granskat hur Migrationsverket använder VIS för utbyte av uppgifter om visum mellan EU:s medlemsländer, utfärdar IMY två varningar eftersom det finns risk för att bestämmelserna i dataskyddsförordningen kan brytas.

21 dec 2021

Rättsligt ställningstagande om uppgifter om lagöverträdelser

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett rättsligt ställningstagande om innebörden av begreppet ”personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott” i artikel 10 i dataskyddsförordningen.

20 dec 2021

Ny riktlinje klargör vad som är överföring till tredjeland

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit en ny riktlinje som klargör vad som utgör, och inte utgör, en överföring av personuppgifter till tredjeland.

20 dec 2021

Gå till sida: 5, 6, 7, 8, 9 (denna sida), 10, 11, 12, 13,