Logga in

Glömt ditt lösenord?

Ingen avverkning i skog med knärot

miljo-ingen-avverkning-i-skog-med-knarot-huvudbild.jpg

Flera skogsägare ansökte om dispens från artskyddsbestämmelserna för att få avverka skog där den nationellt fridlysta orkidén knärot fanns. Länsstyrelsen gav, med stöd av praxis, dispens förutom för några områden där knärot växte, cirka tio procent av skogen. Enligt länsstyrelsen var inte hänsynsområdena tillräckligt stora för att upprätthålla knärotens bevarandestatus. För att skogsägarna inte skulle drabbas av en oproportionerlig inskränkning i sin äganderätt genom att avsevärt försvåra det pågående skogsbruket, gavs ända dispens. Naturskyddsföreningen i Dalarna överklagade besluten till mark- och miljödomstolen som instämde med länsstyrelsen. Föreningen överklagade då till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). 

MÖD ändrar praxis och slår fast att det saknas skäl att generellt beakta en skogsägares intresse av den pågående markanvändningen på det sätt som tidigare har skett vid dispensprövningar. Högsta domstolen har nämligen i NJA 2023 s. 291, ”Tjäderspelet i Malsättra”, klarlagt att en skogsägare under vissa förutsättningar har rätt till ersättning om intrånget skulle vara oproportionerligt stort. Skogsägarnas intresse av skydd för den pågående markanvändningen ska därför inte längre beaktas vid dispensprövningen genom att minska hänsynsområden mer än vad som behövs för att kunna bevara arten. I stället ska skogsägarnas intresse tillvaratas genom rätten till ersättning när ett avverkningsförbud leder till ett oproportionerligt intrång i skogsbruket.

Domstolen bedömer därför att det allmänna intresset av att säkerställa knärotens fortlevnad som art inom dess naturliga utbredningsområde väger tyngre än det enskilda intresset av att avverka skog i den omfattning och på det sätt som dispensansökan avser. Bedömningen ändrades inte av uppgifter om ett pågående granbarkborreangrepp i området då det inte var tillräckligt tydligt hur angreppet påverkar knärotens bevarandestatus. MÖD avslår därmed skogsägarnas ansökan om dispens.

MÖD 2024-02-28 M 11525-22, M 11526-22, M 11530-22, M 11534-22, M 11536-22 och M 11538-22.

Publicerad 19 mar 2024

Martina Gelotte

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Dagvattenjuridik
Avfallslagstiftningen

Tjänster

Nyheter

Rådet har formellt antagit direktivet om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Genom lagstiftningen kommer utredningar av och åtal för miljöbrott att förbättras.   

22 apr 2024

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024