Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Omplacering av arbetstagare som är anställd med lönebidrag

Vår jurist Emma Wallin svarar på en fråga kring detta. Läs svaret här!

16 nov 2021

Proposition om ämnesbetyg för gymnasiet

Ny proposition för att bättre spegla elevernas kunskaper och främja kunskapsutveckling.

16 nov 2021

Utvecklingsprojekt bidrog till att fler stannade inom vuxenutbildningen

En studiecoach bidrog till att fler elever inom vuxenutbildningen fick stöd och kunde klara av studierna.

16 nov 2021

DO förstärker möjligheten att anmäla diskriminering

Vid årsskiftet inför DO möjligheten att anmäla överträdelser av diskrimineringslagen.

15 nov 2021

Nya föreskrifter och allmänna råd om föräldraskap och assisterad befruktning

Nytt beslut om nya föreskrifter och allmänna råd gällande föräldraskap och assisterad befruktning. 

8 nov 2021

Konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete

Ett företag ska betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete. Det har PMD slagit fast i en dom.

8 nov 2021

Skärpta krav på hållbarhet vid offentlig upphandling

Regeringen har i en ny promemoria föreslagit att upphandlande myndigheter ska bli skyldiga att beakta klimatet vid upphandlingar.

4 nov 2021

Ny lag om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna

Regeringen vill införa en ny lag som ska främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

3 nov 2021

Förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja

JP Infonets expert Jenny Blomqvist redogör för förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja.

3 nov 2021

Överförmyndare dröjde över två år med att ansöka om förvaltarskap

Vår expert Carl-Gustaf Tryblom analyserar beslut gällande långsam handläggning av ärende om förvaltarskap. 

3 nov 2021

Trafikverket stoppas från att köra vidare med vägbyggande

Trafikverkets vägbyggande stoppas i två mål från Mark- och miljööverdomstolen.

1 nov 2021

Stämmolagen upphör att gälla vid årsskiftet

Det innebär att bolags- och föreningsstämmor efter årsskiftet får genomföras enligt ordinarie regler.

1 nov 2021

Strängare straff och ett mer effektivt sanktionssystem vid brott mot djur

Regeringen har tagit beslut om en proposition till riksdagen om skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem vid brott mot djur.

1 nov 2021

Bostadsanpassningsbidrag nekas

Bostadsanpassningsbidrag nekades eftersom åtgärden skulle innebära att eftersatt underhåll åtgärdas.

1 nov 2021

Tjänstemän kan inte överklaga en domstols beslut att upphäva omedelbart omhändertagande enligt LVU

Lars Clevesköld om förutsättningarna för att någon nämndledamot eller anställd ska kunna fatta beslut i brådskande LVU-ärenden.

28 okt 2021

Är ett beslut om fortsatt sekretess för uppgifter i en dom giltigt när domstolen har hänvisat till fel sekretessbestämmelse?

Vad händer i fall domstolen grundat beslutet om fortsatt sekretess på en sekretessbestämmelse som inte är tillämplig?

27 okt 2021

Fallgropar i bakgrundskontroller vid anställningar

I den här analysen analyserar vår expert Monika Wendleby fallgropar i bakgrundskontroller vid anställningar kopplat till GDPR.

26 okt 2021

Gå till sida: 8, 9, 10, 11, 12 (denna sida), 13, 14, 15, 16,